Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 94134-2018

02/03/2018    S43

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami

2018/S 043-094134

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Not specified
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Faks: +48 242360712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gostynin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://umgostynin.bip.org.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Liczba ludności wynosi 18 008 osób pobyt stały + 689 osoby pobyt czasowy. Systemem objętych zostało 16 079 osób z czego 10 451 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5 628 mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2 216 egz. deklaracji odpady segreguje 4 829 osób, natomiast 11 250 mieszkańców zadeklarowało gromadzenie odpadów niesegregowanych (dane na dzień 30.6.2017 r.).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz w workach,

b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach,

c) pozostałych,

d) odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach typu dzwon, wystawionych w zabudowie wielorodzinnej,

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia z dniem 1.6.2018 r. stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u).

Wykonawca zobowiązany jest do organizowania mobilnych zbiórek odpadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólna charakterystyka Gminy (dane liczbowe pozwalające oszacować wartość oferty):

Liczba ludności wynosi 18 008 osób pobyt stały + 689 osoby pobyt czasowy (dane na dzień 30.6.2017 r.). Systemem objętych zostało 16 079 osób z czego 10 451 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5 628 mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2 216 egz. deklaracji odpady segreguje 4 829 osób, natomiast 11 250 mieszkańców zadeklarowało gromadzenie odpadów niesegregowanych (dane na dzień 30.6.2017 r.).

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, również o utrudnionym dostępie, i zagospodarowanie:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz w workach,

b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach (dotyczy zabudowy wielorodzinnej) lub workach (dot. zabudowy jednorodzinnej), obejmujących:

• papier i tekturę,

• szkło,

• tworzywa sztuczne,

• metal,

• opakowania wielomateriałowe,

• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne,

• odpady zielone, w tym choinki,

c) pozostałych:

• przeterminowane leki i chemikalia,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte opony od samochodów osobowych,

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

• odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych pojemnikach.

d) odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach typu dzwon, wystawionych w zabudowie wielorodzinnej,stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, w liczbie: 26 zestawów.

2) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą wystawioną ilość odpadów komunalnych z częstotliwością minimalną:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

• niesegregowane (zmieszane) - 1 raz na 2 tygodnie,

• segregowane odpady komunalne typu papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na 2 tygodnie,

• wysegregowane odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne oraz odpady zielone - 1 raz w tygodniu,

• wysegregowane typu przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do 4 razy w roku,

• wysegregowane odpady typu żużle i popioły paleniskowe - 1 raz w tygodniu,

b) w zabudowie wielolokalowej:

• niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w tygodniu,

• segregowane odpady komunalne typu papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,

• wysegregowane odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne oraz odpady zielone (stanowiące odpady komunalne) - 1 raz w tygodniu,

• wysegregowane typu przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do 4 razy w roku,

c) odpady komunalne pochodzenia naturalnego (typu choinki) - w okresie od 1 stycznia do 28/29 lutego w terminach ustalonych dla odbioru odpadów zielonych.

d) W przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów w stosunku do ustalonych wielkości pojemników i worków – zwłaszcza w okresach świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz przy innych okazjach interwencyjnie zgłoszonych przez Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich wystawionych odpadów lub zwiększenia częstotliwości odbioru. Za odbiór okresowo zwiększonej ilości odpadów Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

3) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia z dniem 1.6.2018 r. stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) i bezpłatnego przyjmowania, przez cały okres obowiązywania umowy, od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w trakcie realizacji umowy mobilnej zbiórki odpadów – do 4 razy w roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:

a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

c) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy o odpadach;

W celu potwierdzenia spełniania ww warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa nw dokumenty.

(numeracja zgodna z SIWZ).

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina,

4) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez GIOŚ,

5) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy O odpadach,

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) fakultatywnie - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;

a) wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę na rzecz gminy/gmin, polegającą na odbieraniu w sposób ciągły odpadów komunalnych,

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,

(numeracja zgodna z SIWZ).

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.

6) oświadczenie o dostosowaniu baz do wymagań rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;

a) wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 1 usługę na rzecz gminy/gmin, polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 3 000 Mg z obszaru obejmującego co najmniej 10 000 osób,

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,

Tj.:

• co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1 100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1 100 l oraz z worków przeznaczonych do...

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Miasta Gostynina – Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. 314 (Wydział Zamówień Publicznych).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2020.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wadium.

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

(numeracja zgodna z SIWZ).

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22 a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także odrębne Jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług;

2) nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz.847);

3) nastąpi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotne mu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna okaże się zmiana częstotliwości odbioru odpadów, z u wagina fakt, że wskazana w opisie przedmiotu umowy częstotliwość odbioru odpadów jest nieadekwatna w stosunku do faktycznych potrzeb lub niezapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

5) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczna okaże się zmiana pojemności lub kolorystyki pojemników lub worków, bądź też asortymentu odpadów;

6) nastąpią zmiany treści uchwał podjętych przez Zamawiającego dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;

7) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;

8) zajdzie konieczność zmiany okresu realizacji umowy.

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3 mogą zostać wprowadzone wyłącznie w przypadku, gdy zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

W sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):

— Justyna Raduj – tel. +48 242360738.

W zakresie SIWZ:

— Iwona Dębowska – tel. +48 242360737.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2018