Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 9415-2017

Mostrar versión reducida

10/01/2017    S6

Polska-Warszawa: Usługi pielęgnacji drzew

2017/S 006-009415

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Zarząd Terenów Publicznych
Adres pocztowy: ul. Podwale 23
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-261
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łucja Jakóbczyk
E-mail: sekretariat@ztp.waw.pl
Tel.: +48 222770566
Faks: +48 222770503

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztp.waw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, będących w administrowaniu ZTP. 7.2. Przedmiot zamówienia określają:
7.2.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,
7.2.2. umowa – załącznik nr 5 do SIWZ,
7.2.3. warunki techniczne realizacji umowy – załącznik nr 6 do SIWZ,
7.2.4. wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi – załącznik nr 7 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500 Usługi pielęgnacji drzew

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZTP-IX.2.26.12.2016 LJA
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Remondis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zawodzie 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-981
Państwo: Polska
E-mail: przetargi.warszawa@remondis.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 144 233 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 144 233 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.1.2017