Diensten - 94272-2017

14/03/2017    S51

Nederland-Amsterdam: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2017/S 051-094272

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322111867
Postadres: Dubbelink 2
Plaats: Amsterdam Zuidoost
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1102 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Willeke Wieringa
E-mail: Willeke.Wieringa@hetnic.nl
Telefoon: +31 653438964

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zaam.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van beheerde IT dienstverlening.

Referentienummer: EG.123147/RR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding beheerde IT-infrastructuur met bijbehorende dienstverlening ten behoeve van stichting ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.

ZAAM wil 1 overeenkomst afsluiten met 1 partij voor de beheerde IT-infrastructuur met bijbehorende dienstverlening. De initiële contractduur bedraagt 4 jaar, met maximaal 1 keer een verlening van 2 jaar en maximaal 1 keer een verlening van 1 jaar.

Bij deze aanbesteding heeft ZAAM ervoor gekozen om de principes van Best Value (BV ofwel, in het Nederlands, Prestatie inkoop) toe te passen. Hiermee wil ZAAM vooral het onderscheidend vermogen van inschrijvers aanspreken en een andere invulling geven aan de samenwerking. BV is erop gericht om maximale reductie van risico's te bewerkstelligen en maximale benutting van kansen bij de aanbesteding en de uitvoering van de opdracht.

ZAAM wenst op basis van deze aanbesteding een inschrijver te selecteren die binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en budget de volgende doelstelling zal rea...

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 EUR / Hoogste offerte: 2 479 338.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72315100 Datanetwerkondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ZAAM hanteert voor dit traject een plafondbedrag 578 512 EUR per jaar excl. btw, incl. niet standaard changes (zie beschrijvend document bijlage 10 met een overzicht) en transitiekosten aan het einde van de contractperiode.

Voor de eenmalige migratiekosten naar de nieuwe leverancier wordt een plafond bedrag van 165 289 EUR = excl. btw gesteld.

Genoemde bedragen zijn een globale schatting op basis van historische gegevens en toekomstverwachting. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatieonderbouwing / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Interviews / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: 25
Prijs - Weging: Geen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na de initiële periode van 48 maanden kan de opdracht maximaal 1 keer met 24 maanden worden verlengd en daarna nog maximaal met 1 keer 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 107-191604
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leveren van beheerde IT dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/01/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Switch IT Solutions BV
Nationaal identificatienummer: 06070240
Postadres: Kleibultweg 35
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7575 BM
Land: Nederland
E-mail: a.vandenbelt@switch.nl
Telefoon: +31 541573700

Internetadres: http://www.switch.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 EUR / Hoogste offerte: 2 479 338.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111
Fax: +31 205413901

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 10 kalenderdagen na het bericht over het ranking besluit en binnen 20 kalenderdagen na het bericht over de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Postadres: Dubbelink 1
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Postcode: 1102 AL
Land: Nederland
E-mail: l.tuinder@zaam.nl
Telefoon: +31 651514848

Internetadres: http://www.zaam.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2017