Diensten - 9438-2017

Beknopt weergeven

10/01/2017    S6

Nederland-Utrecht: Beheerdiensten in verband met computers

2017/S 006-009438

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Omgevingsdienst regio Utrecht
Postadres: Archimedeslaan 6
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.odru.nl/

Elektronische toegang tot informatie : https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/3584871-omgevingsdienst-regio-utrecht-ict-beheer

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.aanbestedingskalender.nl/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Omgevingsdienst regio Utrecht — ICT beheer.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Utrecht.

NUTS-code NL31 Utrecht

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Kenmerk: IBMN-2016-ODR-CM-001
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is na een voortraject in 2014 gefuseerd van 2 naar 1 locatie. Als onderdeel van deze fusie heeft ODRU een nieuw bedrijfsnetwerk laten realiseren. Dit netwerk faciliteert de ca. 150 medewerkers van ODRU in hun dagelijks werk. ODRU is voornemens om een Europese openbare aanbesteding te starten voor de selectie van een partij die met ingang van 1.1.2017 het beheer van het netwerk van ODRU voor drie (3) jaar op zich neemt met 1 keer de optie op verlenging met een jaar. De opdracht in het kader van deze Europese openbare aanbesteding richt zich daarmee op de dienst ICT beheer (inclusief netwerk-, werkplek- en technisch applicatiebeheer en daarmee samenhangende werkzaamheden) van het netwerk.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72510000 Beheerdiensten in verband met computers

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Kwaliteit. Weging 70
2. Prijs. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IBMN-2016-ODR-CM-001
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 140-253817 van 22.7.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Titel: ICT beheer
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
17.10.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Active Professionals ICT BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
6.1.2017