Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 9441-2021

11/01/2021    S6

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 006-009441

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
CVR-nummer: 37284114
Postadresse: Rentemestervej 8
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Raahauge
E-mail: ara@sdfe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sdfe.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290560&B=KEFM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling og drift af moderniseret datafordeler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ansvarlig for den fælles offentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi. Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og løber frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, afsluttes i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark. SDFE har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter mhp. at forberede genudbud af Datafordeleren. Det har bl.a. omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende og en opfølgende markedsdialog. Der henvises også til punkt II.2.14).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SDFE ønsker at gennemføre en yderligere opfølgende markedsdialog og indkalder derfor interesserede virksomheder til dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst gennemføres. Forud for markedsdialogen afholdes der et samlet informationsmøde for alle interesserede virksomheder. Informationsmødet afholdes virtuelt torsdag d. 28. januar 2021 kl. 13.30-14.30. Link hertil fremsendes via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem. SDFE vil på mødet præsentere opdaterede tanker omkring genudbuddet af den eksisterende Datafordeler samt udvikling af en moderniseret Datafordeler samt overordnet komme ind på de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder. Tilmelding til informationsmødet skal ske via det det elektroniske udbudssystem anført i punkt I.3) ovenfor med angivelse af navn på virksomhed og deltagere. Fristen for tilmelding er d. 27. januar 2021 kl. 16.00 (dansk tid). Umiddelbart efter informationsmødet vil et oplæg med de emner og spørgsmål, som ønskes drøftet på dialogmøderne blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside (https://datafordeler.dk) samt i det elektroniske udbudssystem. Tilsvarende vil referat af informationsmødet sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside samt i det elektroniske udbudssystem. Evt. yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort her. Hvis man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, bedes virksomheden via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem fremsende anmodning herom med følgende oplysninger:

1) Navn på virksomhed

2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.)

3) Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser til større virksomheder/institutioner, jf. punkt II.1.4) samt punkt II.2.14).

Anmodningen bedes fremsendt via det det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3).

Fristen for fremsendelse af anmodningen om deltagelse i dialogmøderne udløber med udgangen af fredag d. 29. januar 2021. Møderne vil blive gennemført bilateralt og på dansk. Møderne vil være af 1-2 timers varighed. Virksomheden opfordres til at deltage med repræsentanter, som har konkrete erfaringer og kompetencer inden for de omfattede emner og spørgsmål, som vil blive offentliggjort, herunder med de pågældende ydelser af det kommende udbud. Endvidere opfordres virksomhederne til at medbringe specifik og tilrettelagt materiale til dialogmødet, og ikke generelt materiale i form af salgspræsentationer eller andet generiske materiale. Af hensyn til SDFE’s ressourceforbrug forventer SDFE at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor. SDFE forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til deltagelse i markedsdialogen.

Dialogmøderne vil forventeligt blive afholdt i ugerne 5-6 og vil efter nærmere aftale foregå hos SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller virtuelt. En eventuel udelukkelse fra at deltage markedsdialogen har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen af det kommende udbud gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med markedsdialogen alene er at opnå øget viden om og indsigt fra markedet på en række nærmere specificerede områder. Virksomheder, som ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, opfordres til at afgive skriftligt input, således at SDFE kan få gavn af alle relevante input fra markedet. Efter afholdelse af dialogmøderne vil en opsamlingsrapport blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside samt i det elektroniske udbudssystem.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises også til punkt II.1.4). Det kommende udbud forventes at omfatte følgende ydelser: transition af nuværende Datafordeler, infrastrukturdrift, applikationsdrift, applikationsvedligeholdelse og support af nuværende Datafordeler i en afgrænset periode samt udvikling, infrastrukturdrift, applikationsdrift, applikationsvedligeholdelse, support og videreudvikling af moderniseret Datafordeler.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/03/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Etableringen af Datafordeleren er et led i det nu afsluttede grunddataprogram, som var et samarbejde mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Grunddataprogrammet havde bl.a. til formål at sikre effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor og øget vækst og produktivitet i den private sektor. SDFE har endnu ikke besluttet, hvornår udbudsbekendtgørelse af det kommende udbud offentliggøres. Datoen angivet i pkt. II.3) ovenfor er udtryk for senest forventede dato for offentliggørelse. SDFE opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2021