Lavori - 94566-2017

14/03/2017    S51

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2017/S 051-094566

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
E-mail: wagnerz@bkv.hu
Telefon: +36 14616500
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Telefon: +36 19206312
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: FKLM/16/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45223220 Szerkezetburkolási munka
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45221248 Alagútbéleléssel kapcsolatos építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45223000 Szerkezetek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312200 Betörésjelző rendszer szerelése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45234124 Föld alatti személyvasúti szállítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali fővágányok építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; Kitérők beépítése fővonalon: 44 csoport; 3. sín bontása és építése: 34 288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése. Leerősítések, icosit kúpok bontását követően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a keresztezések pálya alatti átvezetéssel való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2; Lepattogzások, bemarások megszűnt.: ~ 2 650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~240 m2; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~840 m2; Sárkivetődés a pályabeton alól: ~50 m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~330 db; Egyéb hibák: ~2 950 db.

Vízelvezetés javítása alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13 300 m, ~ 100 000 m2.

Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és építése: 293 000 m; Alagúti világítás felújítása lámpa testek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák létesítése: 36 db; Alagúti tűzivízhálózat, szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési, szigetelés javítási munkái: 25 db.

Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a felszíni szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák: Pozitív tápkábel kötések, negatív sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózat kiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivíz ellátás kiépítése.

Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése: 20 csoport; 3. sín bontása és építése: 3 831 m.

17,3 km hosszú (alagúti és felszíni) vonalon, a vonal állomásain, metró járműtelepen és diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek 3 irányító rendszereinek rekonstrukciója, telepítése, kivitelezése, a bizt.ber. berendezések felújítása úgy, mint:

— Vasúti távközlési berendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a járműtelepen, és a diszpécserközpontban,

— Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen, valamint felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Összevont (Központi) diszpécser rendszer (KFM, KFO, KUD1, KUD2, MÜDI1 és MÜDI2) szállítása és telepítése, korszerűsítése,

— Járműtelepi diszpécser (BLP) hírközlési felügyeleti rendszereinek kiépítése,

— Bizt.ber munkák:

— M3 vágánykép módosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km és járműtelep; a bizt.ber 85 db váltót kezel),

— Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20 állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat: valamennyi építési munkához szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések, technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

Részletes leírás: 3-4. kötet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: III.1.3 M2. b) pont szerinti felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 34
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

Értékelés módszere:

1. Vállalt többletjótállás és 2-3. Szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás.

4. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó: dr. Fekete Tímea (00939), helyettes: Mádi Zita (00947).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik. A Kbt. 74.§ (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

Kizáró okok ig.: A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8, 10.§-a szerint, ill. ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15.§ (1) bek. szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állása tekintetében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15.§ (2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Ajánlatban nyilatkozni kell változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej. eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

2.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§ (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari tevékenységet végző, ajánlatban szereplő gazdasági szereplők kötelesek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezői névjegyzékben szerepelni. Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, v. engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznie.

2.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a tervezési tevékenységet végző, ajánlatban nevezett gazdasági szereplő az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljen, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

2.1.,2.2.-ben foglaltak hiánya esetén ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül.

2.1.-2.2.:Ajánlattevőnek -a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján a kap. rend. bocsátó szervezetnek- ajánlatba benyújtandó ESPD IV. részében részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági min. követelménynek.

Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai vonatkozásában a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre von. a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1.; P2. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (1) értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására:

P1.: Az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) értelmében, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P2.: az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P1 és/vagy P2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56. § szerint) során felvilágosítást kérni.

A P1. és P2. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A P1. és P2. alkalmassági követelmények vonatkozásában vasút alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM rendelet szerinti felszín alatti vasút és/vagy közúti vasút és/vagy országos vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak értendők.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) értelmében, ha az ajánlattevő a P1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából: (vasútépítésből és/vagy vasút átépítéséből és/vagy vasút felújításából és/vagy biztosítóberendezés építéséből és/vagy biztosítóberendezés átépítéséből és/vagy biztosítóberendezés felújításából és/vagy vasúti távközlési berendezések építéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések átépítéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések felújításából) származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 12 000 000 000 HUF összeget.

P2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem rendelkeznek az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasútépítésből és/vagy vasút átépítéséből és/vagy vasút felújításából és/vagy biztosítóberendezés építéséből és/vagy biztosítóberendezés átépítéséből és /vagy biztosítóberendezés felújításából és/vagy vasúti távközlési berendezések építéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések átépítéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések felújításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 12 000 000 000 HUF árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1-M2. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 1.§ (1) értelmében ESPD IV. részében részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Közös ajánlattételkor közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4),(6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására.

M1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt.65.§ (1) b) pont és a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja alapján csatolni kell a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónap legjelentősebb – műszaki átadás-átvétellel lezárt – alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő építési beruházásairól szóló, a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 22.§ (3) szerinti, szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolás(ok)at, amelyek referenciánként külön-külön tartalmazzák legalább az alábbiakat:

— teljesítés ideje (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: év/hó/nap), helye;

— szerződést kötő másik fél neve, információt adó neve, elérhetősége;

— építési beruházás tárgya, elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

— ellenszolgáltatás összege vagy mennyisége és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás 321/2015.(X.30) Korm. r. 22.§ (5) bekezdés szerinti összege;

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

Egyenértékű:

a), cd): országos vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak,közúti vasút,felszín alatti vasút;

b) földalatti vasúti műtárggyal vasúti alagút,földalatti állomás;

c),ca) felszín alatti vasúttal országos vasúti pálya hálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak,közúti vasút;

cb) vasúti állomással földalatti állomás

cc) vasúti állomással egyenértékűek más közlekedési célú létesítmények,kereskedelmi-,sport-,oktatási-,ipari létesítmények,szállodák,irodaépületek.

Mérőszám:

a)vm hossza,csoportkitérő száma;nettó HUF;

b)nettó HUF;m2;

c) nettó HUF;vm hossza;állomás száma és

ca) váltó száma;nettó HUF;

cb) alapterület m2;nettó HUF;

cc) helyszín száma;nettó HUF;

cd) diszpécserrendszer száma.

M2. Ajánlathoz csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21.§ (2) b) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat (ahol releváns), saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát. Szakmai önéletrajz tartalmazza min. a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai, szakmai végzettségét (ahol releváns), munkahelyei megnevezését, szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

— építési beruházás ismertetése az alkalmassági követelményeknek megfelelő tartalommal,

— a szakember által az építési beruházásokon ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,

— tevékenység kezdő, befejező idejét (év, hónap),

— ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban v. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy időben párhuzamos építési beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M1-M2. pontban foglaltak esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) megfelelően alkalmazandó.

M1.-M2. vonatkozásában vasút illetve vasútvonal alatt a 2005. évi CLXXXIII törvény, valamint az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM r. szerinti felszín alatti vasút és/vagy közúti vasút és/vagy országos vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak értendők.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.Alkalmatlan ajánlattevő,ha nem rend. jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban előírásoknak,szerződésnek megfelelően teljesített,műszaki átadás-átvétellel zárt alábbi referenciákkal:

a) max. 3 szerződésből, össz. min. nettó 11 000 000 000 HUF értékben vagy min. 25 000 vm hosszban vasúti építési munkára (vasúti pálya építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás) von. referencia,melyből min. 1 tartalmaz min. 20 csoport kitérő beépítést és/vagy cserét is; és melyek közül min. 1 tartalmazza a vasúti pályaépítés és/vagy átépítés és/vagy felújítás mellett víztelenítést és műtárgy építést és/vagy felújítást és kábelfektetést is.

b) min. 1 db földalatti vasúti műtárgy min. nettó 500 000 000 HUF értékű vagy 5 000 m2 szigetelés készítésére és/vagy javítására von. referencia;

c) felszín alatti vasútvonalon és vasúti állomáso(ko)n vasúti biztosítóberendezések és vasúti távközlési berendezések építési vagy átalakítási vagy felújítási munkáinak referenciájával,amely vagy ossz. min. nettó 8 000 000 000 HUF értékű vagy a vasútvonal hossza összességében elérte a min. 25 000 vm-t és az építési vagy átalakítási vagy felújítási munkákkal érintett vasúti állomások száma összességében a min 6 db-ot, és mely referenciák összességében magukban foglalták az alábbi mennyiségű vagy értékű munkarészeket is:

ca) felszín alatti vasút vonalán villamos állítású váltó vezérlését végző biztosítóberendezések építési vagy átalakítási vagy felújítási munkáinak végzése, amely vagy min. nettó 100 000 000 HUF értékű vagy a váltók száma elérte a min. 6 db-ot; és

cb) vasúti állomás tűzjelző hálózatának építése, felügyeleti rendszerbe integrálásával, amely vagy min. nettó 40 000 000 HUF értékű vagy a vasúti állomás területe elérte a min. 1000 m2 ossz. területet; és

cc) utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése, állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálással, amely vagy min. nettó 30 millió HUF értékben vagy min. 2 vasúti állomáson épült ki; és

cd) min. 1 összevont diszpécserrendszer szállítása és telepítése.

Referenciák:összességében foglalja magába a fenti munkák mindegyikét, ajánlattevők 1 vagy több referenciával is megfelelhetnek.

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő,ha nem rend. alábbi,szerz. teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki

aa) közlekedésépítési beruházások kivitelezésében min. 60hó gyakorlatot szerzett és

ab) részt vett 1 olyan vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási projektirányításban,mely tartalmaz:

— kitérő beépítését vagy cseréjét és

— kábelfektetési munkákat és

— földalatti műtárgy szerkezetépítési és/vagy szigetelési munkákat.

b) 1 fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozícióra,aki min. 36hó vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási gyakorlattal rendelkezik.

c) 1 fő felelős műszaki vezető pozícióra vasúti biztosítóberendezés felújítási kivitelezéséhez,aki min. 36hó szakmai gyakorlatot szerzett vasútvonalon végzett,

— biztosítóberendezés építésénél és/vagy felújításánál.

d) 1 fő felelős műszaki vezető pozícióra vasúti távközlési hálózat kivitelezéséhez,aki min. 36hó szakmai gyakorlatot szerzett közlekedési célú létesítmények

— komplex távközlési vagy felügyeleti és kommunikációs rendszereinek,és/vagy

— távközlési átviteltechnikai optikai gerinchálózatok vagy IP adatátviteli rendszerek vagy számítógépes integrált rendszerek építési és/vagy átépítési és/vagy felújítási vagy installációs munkáiban.

1 szakember 1 pozíció.

Gyak. idő releváns felsőfokú végz. megszerzésétől számít.

M2.a) szakember esetében „közlekedésépítési beruházás” alatt alábbi közlekedési építmények kivitelezésére vonatkozó beruházások értendőek:

A) út, kerékpárút, gyalogosút kivitelezése vagy

B) vasút, felszín alatti vasút kivitelezése vagy

C) repülőtér, kikötő kivitelezése vagy

D) A)-C) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.) kivitelezése.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot, hibás teljesítési biztosítékot, jótállást, késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért, meghiúsulási kötbért, munkaterület átadásából származó késedelem miatti kötbért, adott esetben előlegvisszafizetési biztosítékot köt ki.

Részletes feltételeket a karakterkorlátra tekintettel a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tartalékkeret nettó szerződéses ár 5 %-a. Felhasználása a szerződéstervezet szerint.

Vállalkozó kéthavonta nyújthat be részszámlát, az elsőt a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet több a szerződés nettó értékének 95 %-nál. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(2); (3)-(6); (10)-(11); Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., és a 272/2014. (XI.5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 32/A. § és az Art. 36/A § is irányadóak. A támogatás intenzitása 100 %.

Előleg: max. a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50 %-ának megfelelő összeg. Az előleget a tényleges teljesítést tartalmazó részszámlákkal együtt köteles a Vállalkozó visszafizetni, ami beszámítással történik. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 26.§ alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 350 000 000 HUF/káresemény és 700 000 000 HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítás meglétét írja elő a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 11.§ alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 30 000 000 HUF/káresemény és 100 000 000 HUF/év mértékű tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

Nyertesség esetén az M2.a)-b) pozícióra megajánlott szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ, az M2. c) pozícióra MV-VV, az M2. d) pozícióra pedig MV-TV jelű érvényes jogosultsággal, kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell.

A kamarai nyilvántartásba vételről szóló ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/04/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/04/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Fővárosi Közbeszerzési Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet nagytárgyaló).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. A bontási eljárásra egyebekben Kbt. 68. § (1)-(4), (6)-ában szereplő rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Közbesz. dok-t ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek v. ajánlatban nevezett alvállalkozónak el kell érnie. Közbesz. dok. elérése és Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pont szerinti elérhetőségek egyikére visszaküldése v. ajánlatba csatolása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő kieg. táj-t az I.3. szerinti elérhetőségen teljes terjedelemben,korlátozásmentesen elérhetővé teszi.

2.Benyújtandó nyilatkozatok:Kbt. 66.§ (2) bek. (eredeti),Kbt. 66.§ (4) bek.,Kbt. 134.§ (5) bek.,Kbt. 65.§ (7) bek.(nemleges is),Kbt. 66.§ (5) bek.68.§ (4) bek. szerint,ESPD.

3.Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell nyújtani, összege 50 000 000 HUF. Biztosíték teljesíthető átutalással BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20107996-49020102 sz. számlájára. Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme.Átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát,vagy bank-/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati pld-a ajánlathoz csatolandó.

Óvadék kivételével kedvezményezettként BKV Zrt-t (1980 Budapest,Akácfa utca 15.) kell feltüntetni. Ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak min. IV.2.6) szerinti ideig kell érvényben lennie. Ld. még: közbesz. dok.

4.Ajánlatkérő szerződés teljesítésére von. pénzügyi,gazd-i, és műszaki,szakmai alkalmasság felt-t,igazolását 321/2015.(X.30.) Kr. 28.§ (3) bek.-éhez képest szigorúbban határozta meg.

5.Ajánlatkérő helyszíni bejárásokat tart.Időpont: 27.3.2017. 23.30,találkozó:Deák tér állomás bej., 30.3.2017. 23:30,találkozó:Deák tér állomás bej.,Részletek közbesz. dok-ban.

6. Ajánlatkérő a tervek műszaki tartalmáról konzultációt tart.Időpont: 21.3.2017. 9:00 Helyszín:1143 Bp.,Hungária krt.46.,164-es tárgyaló.

7.1. részszempontnál 24 hó és afeletti többlet jótállási idő megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, és a megajánlások egységesen 100 pontot kapnak. A 2. és 3. részszempontoknál max. további 36 hó és az afeletti többlet hó megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe, és 100 pontot kapnak.

8.Kbt. 61.§(4) szerinti részajánlattétel kiz. indoka:M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. M3 metróvonal vasúti biztonsága megköveteli,hogy a teljes vonalon a vasúti pálya,a biztosítóberendezések,a csatlakozó távközlési rendszerek, központi diszpécser rendszerek 1 egységben, illeszkedő technológiával,teljes körű műszaki tartalommal valósuljanak meg. Vasúti pálya,csatlakozó rendszerek sikeres műszaki átadása,használatba vételi engedélyének beszerzése csak így lehetséges. A rendszereket egy munkaterületen belül kell egyidejűleg megvalósítani úgy,hogy a metróvonal rekonstrukciója során az alagút egyes szakaszain biztosítandóa metró szerelvények üzemszerű közlekedése. A munkák és menetrendszerű közlekedés összehangolása,felelősségi hatáskörök meghatározása csak egyértelmű generálkivitelezői irányítás mellett valósítható meg,amely valamennyi szakági munkát magában foglal. Elvárás az egyes,nyomvonalasan telepítendő műszaki rendszerek egységessége a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakaszon.Azonos munkaterületre tekintettel a fentiek teljesülése mellett biztosítható,hogy a munkák befej. után a megépített létesítményekért vállalt jótállási kötelezettségek egyértelműek legyenek. Ajánlatkérő köteles elfogadni egyenértékű műszaki megoldásokat,termékeket,ezt a részajánlat-tétel kizárná.

9. Alkalmazandó Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.

10. IV.2.6.:2 hó 60 naptári napnak értendő.

11. Továbbiak közbesz. dok-ban.

12. Ajánlatkérő-tekintettel, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött-Kbt. 53.§ (5) bek. alapján felhívja gazd-i szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,ha ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlati kötöttség ideje alatt Mo. Kormánya v. Fővárosi Önkorm. a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2017