Forniture - 94672-2019

28/02/2019    S42    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Elettricità

2019/S 042-094672

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL“ EAD
Numero di identificazione nazionale: 831605806
Indirizzo postale: ul. „Byalo more“ No. 8
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411
Codice postale: 1527
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Rumyana Doganova
E-mail: dogovori@isul.eu
Tel.: +359 29432106
Fax: +359 29432279

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.isul.eu

Indirizzo del profilo di committente: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_131.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на„УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на„УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Получените оферти ще се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 532 425.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411
Luogo principale di esecuzione:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 532 425.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 3 месеца.

2. Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца, в случай че бъде изчерпано прогнозното количество вследствие на увеличено потребление на електрическа енергия.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Прогнозната стойност на поръчката включва прогнозната стойност, изчислена на база прогнозното количество електрическа енергия за 12 месеца, прогнозната стойност на дължимите разходи за акциз и такса „задължения към обществото“ за 12 месеца и прогнозната стойност за обезпечаване изпълнението на договора по предвидените опции за изменение.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите. Участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Участникът трябва да е регистриран като търговец по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Участникът следва да притежава лицензия, издадена от КЕВР, за търговия с електрическа енергия, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Участникът следва да е регистриран в Регистър на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи, на ЕСО ЕАД със статус „активен“.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП (№ на съответната лицензия, издадена от КЕВР, и EIC кода в Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД).

Преди сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя доказателства за декларираното (заверено копие от лицензия, издадена от КЕВР, и декларация — свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, с посочване на EIC код).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) Участниците следва да са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, като доставката е „идентична или сходна“ по предмет, когато предметът ѝ е доставка на електрическа енергия, а е „идентична или сходна“ по обем, когато са изпълнени количествата, обявени като прогнозни от възложителя.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да посочат необходимата информация (брой на изпълнените доставки, датите на договорите, предмета на договорите, получателите на доставките) в част IV „Критерии за подбор“, буква В, т. 1б на ЕЕДОП.

2) Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват „търговия с електрическа енергия“.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на качеството при изпълнение на поръчката в таблица Г „Стандарти за осигуряване на качеството“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1) Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка с предмет, идентичен с този на поръчката, и обем не по-малък от 3 000 МWh за 1 година.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключване на договора доказателства (удостоверение за добро изпълнение или договор или посочване на публичен регистър, съдържащ информация изпълнен договор) за извършените доставки.

2) Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „търговия с електрическа енергия“.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключване на договора заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „търговия с електрическа енергия“.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Прогнозното потребление на възложителя за 12-месечен период е 3 000 МWh, в т.ч. 2 200 МWh СрН и 800 МWh НН. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и започва да се изпълнява от датата на регистрация на първия график за доставка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата прогнозна стойност на договора без ДДС. Условията и срокът за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване и потвърждаване на фактурата за реално доставеното през отчетния календарен месец отчетено и документирано количество електрическа енергия. Условието е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 на Закона за лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се осигуряват от приходи по договор с НЗОК.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/04/2019
Ora locale: 16:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:

Заседателната зала на изпълнителния директор

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

А. Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Б. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

В. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

Г. Изисквания към участниците по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

— обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен,

— доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

Д. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

Е. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците следва да посочат в част III „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.

Възложителят отстранява от процедурата и:

— участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са налице условията по чл. 4 от същия,

— участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Информацията относно липсата или наличието на тези обстоятелства се посочва в част III, раздел Г от еЕЕДОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2019