Forniture - 94680-2019

28/02/2019    S42    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Mikołajki Pomorskie: Moduli fotovoltaici solari

2019/S 042-094680

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Mikołajki Pomorskie
Indirizzo postale: ul. Dzierzgońska 2
Città: Mikołajki Pomorskie
Codice NUTS: PL63
Codice postale: 82-433
Paese: Polonia
Persona di contatto: Iwona Marcinkowska
E-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
Tel.: +48 556404357

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://bip.mikolajkipomorskie.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto i Gmina Sztum
Indirizzo postale: ul. Mickiewicza 39
Città: Sztum
Codice NUTS: PL63
Codice postale: 82-400
Paese: Polonia
E-mail: sztum@sztum.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://bip.sztum.pl

I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych w pkt. 1.1 SIWZ Zamawiających jest Gmina Mikołajki Pomorskie

I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://bip.mikolajkipomorskie.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum

Numero di riferimento: RGII.271.1.2019
II.1.2)Codice CPV principale
09331200
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331100
45300000
45321000
45330000
45331000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 57 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) w Gminie Mikołajki Pomorskie (łącznie 31 zestawów):

− 20 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 10 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) w Mieście i Gminie Sztum (łącznie 26 zestawów):

− 15 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 2 zestawy (w skład, których wchodzą: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na gruncie u osób fizycznych,

− 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż grupy pompowej,

6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1a do SIWZ (część 1 zamówienia – kolektory słoneczne).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Ponderazione: 20 %
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne / Ponderazione: 20 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/09/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
42161000
45331110
45300000
45330000
45331000
45321000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków o mocy nominalnej cieplnej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) w Gminie Mikołajki Pomorskie - 7 szt.,

b) w Mieście i Gminie Sztum - 22 szt.,

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) wykonanie montażu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montażu pomp obiegowych,

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1b do SIWZ (część 2 zamówienia – kotły na biomasę).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Ponderazione: 20 %
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne / Ponderazione: 20 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/09/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
42511110
45300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 45 szt. pomp ciepła o średniej mocy min. 3,5 kW służących do przygotowywania c.w.u., w tym:

a) w Gminie Mikołajki Pomorskie - 20 szt.,

b) w Mieście i Gminie Sztum - 25 szt.,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1c do SIWZ (część 3 zamówienia – pompy ciepła).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Ponderazione: 20 %
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne / Ponderazione: 20 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/09/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331200
45310000
45311100
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL63
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 77 zestawów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) w Gminie Mikołajki Pomorskie (łącznie 23 zestawów):

− 2 zestawy składające się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 2,2 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 2 zestawy składające się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 2,2 kWp montowane na gruncie,

− 10 zestawów składających się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 3,025 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 2 zestawy składające się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 3,025 kWp montowane na gruncie,

− 2 zestawy składające się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 4,95 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 1 zestaw składający się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 4,95 kWp montowany na gruncie,

− 1 zestaw składający się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 2,2 kWp montowany na dachu budynku Świetlicy Wiejskiej Sadłuki,

− 1 zestaw składający się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 3,025 kWp montowany na dachu budynku Świetlicy Wiejskiej Wilczewo,

− 1 zestaw składający się z max. 54 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 14,85 kWp montowany na dachu budynku GOK Mikołajki Pomorskie,

− 1 zestaw składający się z max. 30 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 8,25 kWp montowany na dachu budynku Świetlicy Wiejskiej Cieszymowo,

b) w Mieście i Gminie Sztum (łącznie 54 zestawów):

− 19 zestawów składających się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 2,2 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 1 zestaw składający się z max. 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 2,2 kWp montowany na gruncie,

− 18 zestawów składających się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 3,025 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 3 zestawy składające się z max. 11 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 3,025 kWp montowane na gruncie,

− 9 zestawów składających się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 4,95 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

− 2 zestawy składające się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 4,95 kWp montowane na gruncie,

− 1 zestaw składający się z max. 18 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 4,95 kWp montowany na dachu budynku Świetlicy Wiejskiej Biała Góra,

− 1 zestaw składający się z max. 68 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy min. 18,7 kWp montowany na dachu budynku użytkowego przy Stadionie Lekkoatletycznym w Sztumie.

2) montaż inwertera,

3) instalacja prądu stałego DC,

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1d do SIWZ (część 4 zamówienia–instalacje fotowoltaiczne).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Ponderazione: 20 %
Criterio di qualità - Nome: Moc modułu fotowoltaicznego / Ponderazione: 10 %
Criterio di qualità - Nome: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Ponderazione: 10 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/09/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

—6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

—6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

—6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

8.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,

—9.6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

—a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24ust. 1 i ust.5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

—b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

—c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.8.3 SIWZ składa każdy z wykonawców,

—d) zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

—w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku,w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

—w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z wykonawców,

—w pkt. 8.7.3 składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

—6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 20 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,

c) w zakresie części 3 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 20 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

d) w zakresie części 4 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

UWAGA: W zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

—8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

—a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

Do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ;

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie części 1 zamówienia:

a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;

b) karty techniczne kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1. (dla kolektora) i pkt. 6.2 (dla zasobnika).

W zakresie części 2 zamówienia:

c) certyfikat potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

d) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.A projektu.

W zakresie części 3 zamówienia:

e) karta techniczna pompy ciepła obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1c do SIWZ zgodnie z pkt. 6.A projektu.

W zakresie części 4 zamówienia:

f) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub z normami równoważnymi oraz EN-61730-2 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

g) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

Uwaga: Dalsze wymagania w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe:”.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu Umowy.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/04/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/04/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, POLSKA, I piętro, Sala Narad.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

g)certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

h)certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

i)certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na degradację indukowaną potencjałem PID lub równoważnym wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

j)certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na obciążeniem 8000 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

k)karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1d do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.1 projektu.,

l)karta techniczna inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez inwerter parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1d do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.2 projektu.,

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b)tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

12.1.1.dla części 1 zamówienia: 15 000,00 PLN

12.1.2.dla części 2 zamówienia: 10 000,00 PLN

12.1.3.dla części 3 zamówienia: 10 000,00 PLN

12.1.4.dla części 4 zamówienia: 30 000,00 PLN

—13.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl. Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu,

— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mikolajkipomorskie.pl w zakładce Przetargi.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9.Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

—24.12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2019