С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 94717-2020

26/02/2020    S40

България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

2020/S 040-094717

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комисия за защита на потребителите
Национален регистрационен номер: 121516918
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 4а
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Димитрова
Електронна поща: m.dimitrova@kzp.bg
Телефон: +359 29330553
Факс: +359 29884218
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kzp.bg
Адрес на профила на купувача: https://kzp.bg/obshtestveni-porachki/dostavka-na-kancelarski-materiali-za-nuzhdite-na-kzp

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на КЗП

II.1.2)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на КЗП въз основа на рамково споразумение № СПОР-4/9.3.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 09/03/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 223-510107

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 49
Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на КЗП

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
25/09/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766896
Факс: +359 29766896
Интернет адрес: www.office1.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 4 371.28 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/02/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на КЗП

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 09/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 185.64 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766896
Факс: +359 29766896
Интернет адрес: www.office1.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

§ 1. Чл. 2 от договора се изменя, както следва:

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност или до сключване на договор с избран изпълнител в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз основа на сключено рамково споразумение с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции: обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, по проведена процедура на ЦОП.

§ 2. Общата максимална стойност за изпълнение на дейностите се увеличава с 2 185,64 BGN (две хиляди сто осемдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС или с 2 622,77 BGN (две хиляди шестстотин двадесет и два лева и седемдесет и седем стотинки) с ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо с вх. № Ц-00-406/28.1.2020 г. Министерството на финансите на Република БЪЛГАРИЯ уведомява възложителите – потребители на ЦОП, че ново рамково споразумение се очаква да бъде сключено до края на месец април 2020 г.

1.3. Към датата на подписване на настоящото споразумение няма сключено рамково споразумение по централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, открита с решение № РМФ-81/20.12.2019 г. Сумата по договор № 49/25.9.2018 г. е изчерпана. Поради изложените по-горе обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди въпреки полагане на дължимата грижа, и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 371.28 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 6 556.92 BGN