Diensten - 9490-2019

09/01/2019    S6    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Zagorje ob Savi: Tentoonstellingsstands

2019/S 006-009490

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vanema storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2168251000
Postadres: Cesta Borisa Kidriča 15,
Plaats: Zagorje ob Savi
NUTS-code: SI041
Postcode: 1410
Land: Slovenië
Contactpersoon: Ieva Baradouska
E-mail: tenders@studio-moderna.com
Telefoon: +44 1494899940

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.octaspringtechnology.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.octaspringtechnology.com/tenders
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: private company
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Invitation to Tender for Trade Show Stand Aircraft Interiour EXPO, Hamburg 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39154100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vanema is currently reviewing service providers for stand building services for the Aircraft Interior EXPO in Hamburg 2019 that will take place from 2-4th of April in Hamburg. Vanema is planning to promote, disseminate information and finding new customers for the Octaspring technology in aviation sector and will exhibit’s product portfolio for aviation industry in the stand 1D44, in the size of 49 m2 (7 x 7 m).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 33 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
Voornaamste plaats van uitvoering:

Location: Hamburg Messe,

Messeplatz 1,

20357 Hamburg,

Germany

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— create design and technical proposal for the stand based on the below set guidelines,

— prepare a work plan that will be used for the execution of this project,

— prepare and submit of the required documentation for the show organizers,

— design stand layout including all the elements based on the below instruction,

— build and disassemble stand and onsite maintenance during the event as required,

— power and electrical outlets needed for the stand,

— lighting and arrangements of the electrical supply for the stand,

— transport and material handling,

— all furniture and equipment, flooring and structures; all structural and safety requirements necessary – whether or not mentioned in the statement of work,

— all taxes (including VAT),

— all communications with Vanema.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2019
Einde: 04/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

H2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— the extent of knowledge and experience in relation to the project scope,

— proven ability to successfully coordinate the activity,

— the Vendor must clearly articulate that they have adequate time and resources to devote to the project,

— understanding of the scope and objectives of the proposal,

— organization of proposal including proposed approach, work plan and schedule,

— cost: The total budget allocation for the Vanema stand and organizational component of this project will not exceed 60, 000 EUR including any and all taxes.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Trade show stand Contractors.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

To achieve satisfactory completion of the project, the Vendor:

— should have written acceptance of the proposal from the company,

— should create and follow project schedule,

— should build and deliver a fully operational stand by 3:00 p.m UDT on Monday, 1.4.2018 – the day before the show opens.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Ljubljana, Slovenia

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vanema storitve d.o.o.
Postadres: Cesta Borisa Kidriča 15,
Plaats: Zagorje ob savi
Postcode: 1410
Land: Slovenië
E-mail: tenders@studio-moderna.com
Telefoon: +44 1494899940

Internetadres: www.octaspringtechnology.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Confirmation of receipt of this document

Email confirmation: tenders@studio-moderna.com

Deadline for submissions 20.1.2019

Selection of providers for inter-view

Presentation of the proposal:

24.1.2018

The Vendor will begin work immediately upon approval to proceed

Contract implementation date 1.2.2019

The project completion date in which the Vanema stand would be set-up and move in ready is 3:00 p.m on, 1.4.2019. Otherwise, penalties fees may apply for the stand builder.

Questions arising from this document should be given Ieva Baradouska.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vanema d.o.o.
Plaats: Zagorje ob savi
Land: Slovenië
E-mail: tenders@studio-moderna.com
Telefoon: +44 1494899940

Internetadres: www.octaspringtechnology.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2019