Lieferungen - 95018-2022

22/02/2022    S37

Magyarország-Budapest: Műtőtermi műszerek

2022/S 037-095018

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosító szám: 15309769243
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stein Karolina
E-mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oncol.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000013552022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000013552022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi szintű
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000013552022
II.1.2)Fő CPV-kód
33162200 Műtőtermi műszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „Operációs mikroszkóp beszerzése” tárgyban.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú operációs mikroszkóp beszerzés. Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) és szerződéstervezetben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33162200 Műtőtermi műszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. rszp: A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő, valamint automatikus izolációrögzítő funkcióval (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. rszp: A Mikroszkóp LCD kijelzőjén egy gombnyomásra- elvégezhető automatikus kiegyensúlyozási funkció (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. rszp: A fő objektívvel beállítható munkatávolság felső határa (min 500 mm, max 625 mm) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. rszp: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal (részletei a felhívás II.2.14) pontban) (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. rszp: Többlet garancia (min 0 hónap, max 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése, EFOP-2.2.22-20-2021-00002

II.2.14)További információk

A II.2.5. „Ár” értékelési szempont megnevezése „ Nettó ajánlati ár”

A II.2.5) 5. értékelési részszempont pontos megnevezése: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal: 360 fokban elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfej függőleges tengelyétől számított min. 4 cm-es vízszintes mozgatást tesz lehetővé az ergonomikus műtéti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság állítással (igen/nem)

II.2.13) pont folytatása: „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%

AK a II.2.7. pontban megjelölt időtartam alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért, a szerződés hatálybalépésétől számítottan

A felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (2022.05.31.), továbbá amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.

A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május 31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 62. §, 64. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ra is.

A megkövetelt igazolási mód részletesen a KD részeként található meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolása:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AT az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján orvosi és/vagy kutatási és/vagy diagnosztikai területen való - felhasználásra alkalmas mikroszkóp szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.

A referenciaigazolás(ok)/referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):

- szerződést kötő másik fél neve

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)

- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)

- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)

- a szerződés ellenszolgáltatásának összege (Az ellenszolgáltatást abban a devizanemben kérjük feltüntetni, amiben a szerződés szerinti kifizetés történt.)

- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben a referenciákban megadott deviza nem HUF, úgy annak átszámítását AK fogja elvégezni a referenciamunka teljesítés befejezésének napján (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az azt követő első munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.

Az M/1. szerinti alkalmasság több szerződéssel / referenciával is igazolható.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1:

Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 35 000 000 Ft értékben orvosi és/vagy kutatási és/vagy diagnosztikai területen való - felhasználásra alkalmas mikroszkóp szállítására vonatkozó, szerződés- és előírásszerűen teljesített referenciával.

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítéséve kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.

Előleg: AK előleget nem fizet.

Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési, illetve jóteljesítési biztosíték rendelkezése bocsátásának kötelezettségét.

Kifizetés: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti teljes szerződéses érték megfizetését (ideértve annak bármely hányadát vagy teljes összegét) Vevő teljesíti, azonban a finanszírozásba az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) forrásait utófinanszírozással be kívánja vonni. Felek erre tekintettel megállapodnak, hogy a szükségeshez képest alkalmazzák a jelen szerződés szerinti kifizetésekre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy legjobb tudomásuk szerint a hivatkozott jogszabály a jelen szerződés aláírásakor nem állapít meg közvetlen kötelezettséget - az egyéb, irányadó jogszabályokon túlmenően - az Eladó részére történő kifizetések vonatkozásában. Azon esetre, amennyiben Vevőnek a részére a jelen szerződés kapcsán biztosított támogatás utófinanszírozással történő megfizetése kapcsán - ideértve annak előkészítését, a tényleges kifizetés igénylését vagy bármely, a támogatás elszámolásával kapcsolatos cselekményt, eseményt - az előzőekben említett jogszabály (vagy az annak helyébe lépő bármely más, irányadó jogszabály) vagy a támogató elvárása alapján bármely olyan adatszolgáltatási vagy egyéb kötelezettsége keletkezik, melynek az ilyen adatszolgáltatást vagy kötelezettség teljesítését igénylő személy felé történő teljesítése Eladó közreműködését igényli, Eladó vállalja, hogy Vevő ez irányú írásbeli megkeresése esetén minden szükséges nyilatkozatot kiad, intézkedést megtesz - legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül - annak érdekében, hogy a Vevő az előzőekben hivatkozott kötelezettségeit teljesíthesse.

Felek a fentiek kapcsán rögzítik, hogy az előző bekezdések nem korlátozzák, illetőleg nem korlátozhatják Eladót a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai gyakorlásában (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen szerződésben rögzített kötelezettségei szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítése ellenértékének Vevőtől történő igénylését, valamint a kifizetés elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezmények érvényesítését), továbbá nem korlátozzák Vevőt a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján a számára az Eladó szerződésszegése esetére biztosított jogosultságok gyakorlásában.

Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a jelen szerződés szempontjából releváns, a fentiekben hivatkozott EFOP projektje az alábbi: Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése

projektazonosító: EFOP-2.2.22-20-2021-00002

Pénznem: HUF

Késedelmi kötbér: Eladó az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont szerinti kiszállítási és végteljesítési határidő is kötbérterhes határidőnek minősül. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden megkezdett késedelmes nap után a teljes nettó ellenérték 1 %-a naponta. A késedelmi kötbér minden megkezdett naptári napra felszámításra kerül. Vevő a késedelmi kötbért legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 20%-a erejéig érvényesítheti, azt követően a meghiúsulás szabályai alkalmazandóak.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Eladó felelős (ide értve azt az esetet is, ha a Vevő a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül) Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke teljes nettó ellenérték 25%-a.

Folyt: III.2.1.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/03/2022
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/03/2022
Helyi idő: 18:00
Hely:

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a részajánlattételt jelen eljárásban nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy összesen 1 db eszközt kíván beszerezni. A beszerzendő eszköz kisebb részegységekre nem bontható, egy egységes berendezésről van szó, melynek minden eleme magához az eszközhöz tartozik, így az eljáráshoz kapcsolódóan nem értelmezhető a részajánlattétel.

Ajánlatkérő szeretné AT-k figyelmét felhívni arra, hogy a megajánlott termékek megnevezését, gyártóját, gyártói cikkszámát, származási helyét megjelölő EKR űrlap a szakmai ajánlat részét képezi, azaz ezen űrlap benyújtásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

1) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.

2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.

3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor AT-nek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.

4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.

5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)

7) Értékelés szempontjának megjelölése: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás 2. értékelési részszempont: pontkiosztás 3. értékelési résszempont: pontkiosztás 4. értékelési résszempont: arányosítás 5. értékelési résszempont: pontkiosztás 6. értékelési szempont: arányosítás

Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-100 pont. Részletek a KD-ban.

8) AT-nek jelen eljárásban NEM kell ártáblázatot becsatolnia, nettó ajánlati árát a felolvasólapon kell feltüntetnie. AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy a megadott darabszámon változtatni nem lehet! AT-nek a felolvasólapon az összesített ajánlati árat kell megadniuk nettó Ft értékben. Az összesített ajánlati árat egész szám pontossággal kell megadni.

AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a műszaki minimum követelményeknek való megfelelés a cégszerűen aláírt, kitöltött műszaki specifikációt, amelyet Ajánlatkérő a Gazdasági Szereplők rendelkezésére bocsát a közbeszerzési dokumentumok részeként.

A megajánlott termékek vonatkozásában AT-nek meg kell jelölnie a megajánlott termékek megnevezését, gyártóját, gyártói cikkszámát, származási helyét. (EKR űrlap)

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet alapján az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.

9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

10) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján.

11) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK - ha az összegezésben megjelölésre került - a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.

13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.

14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az M/1. alkalmassági követelményt szigorúbban határozott meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.

15) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.

16) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.

17) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Részletek a KD-ban.

18) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

19) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.

20) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy a kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

21) Tekintettel arra, hogy a besz. tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megb. indított közös közb. eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontófeltételt köti ki: Megrendelő szerződéses köt. kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó felt. vállal, hogy amennyiben a besz. tárgyára vonatkozóan a közp. közbeszerzési rendszerben, összevont közbesz. eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbesz. eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a közp. közös vagy összevont közbesz. rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

Folytatás: VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3.) pont folytatása:

22) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.

23) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.

24) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com

25) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat. Részletek a KD-ban.

26) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az Ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani

27) Ajánlatkérő a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megjelölt időtartam alatt 60 naptári napot ért.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2022