Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 95044-2022

22/02/2022    S37

Bulgarien-Sofia: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 037-095044

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BaLGARSKA NARODNA BANKA
Nationale Identifikationsnummer: 000694037
Postanschrift: pl. "Knyaz Aleksandar I" No. 1
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Veselina Todorova
E-Mail: publicprocurement@bnbank.org
Telefon: +359 291451548
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bnb.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11700
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/188139
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/188139
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Публичен възложител
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка и внедряване на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и конфигуриране, внедряване и пускане в експлоатация, както и гаранционна техническа, хардуерна и софтуерна поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите (Identity Management - IM).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и ул. Михаил Тенев № 10, Касов център на БНБ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и конфигуриране, внедряване и пускане в експлоатация, както и гаранционна техническа, хардуерна и софтуерна поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността на потребителите (Identity Management - IM).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Неприложимо

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се предвиждат критерии за подбор по отношения икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП, в който се посочват следните данни: описание на доставките, суми и вид на валута, начална и крайна дата и получатели.

На етап сключване на договор, избраният за изпълнител участник, представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената/ите доставка/и.

2. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“ от електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), в който се посочват следните данни за всеки един от специалистите:

- имена и заемана длъжност;

- професионален опит на съответната длъжност в години, в това число описание на изпълняваните дейности;

- специфичен опит на съответната длъжност, в това число брой проекти и описание на изпълняваните дейности;

- притежавани сертификати.

На етап сключване на договор, избраният за изпълнител участник, следва да представи: подписан и подпечатан списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП, като в случай че притежава валиден сертификат маркира полето „Да“.

На етап сключване на договор, избраният за изпълнител участник представя копие заверено „Вярно с оригинала“ на валиден сертификат за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен), с изискания обхват.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

*За дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката се приемат: доставка, внедряване и поддръжка на минимум 1 (едно) централизирано решение за управление на идентичността и/или достъпа на потребителите.

2. Участникът следва да разполага с персонал със следната професионална компетентност:

2.1. 1 (един) ръководител проект, който следва да притежава:

- Валиден сертификат за управление на проекти Project Management Professional (PMP) или еквивалент;

- Професионален опит минимум 3 (три) години в управлението на проекти в областта на информационните технологии;

- Участие в изпълнението на минимум 1 (един) проект в областта на информационните технологии, включващ доставка, внедряване и поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността и/или достъпа на потребителите.

2.2. 2 (двама) специалисти, които притежават:

- Професионален опит минимум 3 (три) години в областта на информационните технологии;

- Участие в изпълнението на минимум 1 (един) проект в областта на информационните технологии, включващ дейности по внедряване и поддръжка на централизирано решение за управление на идентичността и/или достъпа на потребителите;

- Валиден сертификат за работа, администриране и управление на предложената система.

3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на поръчката.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Към Техническото си предложение участниците следва да приложaт и документите, посочени в т. 1.2 от Техническата спецификация.

Предвижда се представяне на гаранция за изпълнение на договора от участника, избран за изпълнител, в размер на 5% от стойността на договора.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/03/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Възложителят отстранява от участие в ОП участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

При подаване на оферта за участие, липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 172; чл. 194-208 и чл. 213а-217; чл.219-252; чл. 254а-260 и чл. 352 – 353е от НК, се посочват от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП. При подаване на оферта за участие, липсата/наличието на обстоятелства за установени с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, се посочват от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Специфични национални основания за изключване” от еЕЕДОП. Необходимо е участниците да отбележат „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор. При отговор „ДА“, участникът посочва в полето „Опишете предприетите мерки“, за кое обстоятелство (престъпление) се отнася, както и номер и дата на влизане в сила на акта, с който е постановено, както и дали са предприети мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП.

2. На основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва/т дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Свързани лица на основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

4. Лице, за което е налице обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ няма право да участва или представлява физическо или юрид. лице, участник в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

При подаване на оферта за участие, обстоятелствата по т. 2, 3 и 4 се декларират от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Специфични национални основания за изключване” от eЕЕДОП чрез отбелязване на „НЕ“/“ДА“ в полето за отговор. При отговор „ДА“, участникът посочва, за кое обстоятелство се отнася.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор, като постъпилите оферти ще бъдат разгледани по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/02/2022