Usługi - 95197-2016

22/03/2016    S57

Belgia-Bruksela: Woda dla obywateli — wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyrektywami dotyczącymi jakości wody w kąpieliskach, wody pitnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

2016/S 057-095197

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for the Environment, ENV.SRD.2 — Finance
Adres pocztowy: BU 9, 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Woda dla obywateli — wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyrektywami dotyczącymi jakości wody w kąpieliskach, wody pitnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Numer referencyjny: ENV.C.2/FRA/2015/0032.
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa „Woda dla obywateli” ma na celu zapewnienie wsparcia we wdrażaniu dyrektyw regulujących sektor wodny, w tym dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), dyrektywy w sprawie wody pitnej (dyrektywa Rady 98/83/WE) oraz dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG).

Zadania realizowane w ramach umowy obejmują regularne działania sprawozdawcze, studia przypadku służące zapewnieniu wsparcia technicznego i naukowego, oceny dotyczące aspektów wdrażania lub przeglądów polityki, regularne spotkania oraz, w razie konieczności, przypadki naruszenia przepisów. Ponadto zadania wykonawcy przyczynią się do zapewnienia, aby w procesie wdrażania 3 wymienionych dyrektyw zostały osiągnięte cele wymienione w komunikacie Komisji dotyczącym wdrażania przepisów (COM(2012) 95 final) z dnia 7.3.2012 oraz zostały wprowadzone określone w nim nowe elementy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa na 24 miesiące z możliwością jednokrotnego wznowienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metody / Waga: 36
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 24
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 50 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 138-253767
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.C.2/FRA/2015/0032/MILIEU
Nazwa:

Woda dla obywateli — wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyrektywami dotyczącymi jakości wody w kąpieliskach, wody pitnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/02/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Milieu Ltd
Adres pocztowy: chaussée de Charleroi 112
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.C.2/FRA/2015/0032/Umweltbundesamt
Nazwa:

Woda dla obywateli — wsparcie działań Komisji w ramach polityki związanej z dyrektywami dotyczącymi jakości wody w kąpieliskach, wody pitnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/02/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Umweltbundesamt GmbH
Adres pocztowy: Spittelauer Lände 5
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod pocztowy: 1090
Państwo: Austria
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (rozporządzenia finansowego) w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50% wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.1. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2016