Árubeszerzések - 95236-2016

22/03/2016    S57

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok

2016/S 057-095236

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK20352
Postai cím: József Attila utca 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baffi József, műszaki igazgató
E-mail: baffi.jozsef@emkk.hu
Telefon: +36 46515084
Fax: +36 46515092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.emkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.emkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár József
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 62560111
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Rátky Miklós
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II.) és új, elővárosi kivitelű szóló kéttengelyes, (M3/II.) alacsonypadlós, vagy alacsony belépésű autóbuszok beszerzése. Pü. lízing.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

14 db új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú), valamint 25 db új, elővárosi kivitelű szóló kéttengelyes, (M3/II. osztályú) alacsony belépésű vagy alacsonypadlós, autóbusz beszerzése. Árubeszerzés 10 éves pénzügyi lízingkonstrukcióban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Elsődlegesen ajánlatkérő miskolci székhelye, vagy ajánlattevő – műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas, a www.google.hu/maps szerint a székhelytől 120 km-nél nem távolabbi – telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

14 db egyforma felszereltségű, új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú), továbbá 25 db egyforma felszereltségű, új, kéttengelyes (M3/II. osztályú), elővárosi kivitelű, alacsony belépésű, vagy alacsonypadlós szólóautóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Kizárólag új autóbusz megajánlására van lehetőség. Az „új autóbusz” fogalma alatt az ajánlatkérő az első alkalommal forgalomba helyezett autóbuszt érti.

A beszerzendő autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Műszaki specifikáció” tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

Ezért a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50. § (2) bek.)

Lízing konstrukció:

— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal:

—– futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 8. hónapjától számított 120 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 7 hónapos (210 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 6 % értéket.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia):

— ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 24 havi jótállás minimum vállalását írja elő,

— a kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont,

— a kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: a csuklószerkezet, a motor, a nyomatékváltó, a futóművek és a kormánymű)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy:

— a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere,

— a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le,

— a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények kiszereléssel járó vizsgálata, vagy javítása, ill. főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett.

A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30, maximum 210 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által – a 24 hónap kötelező jótálláson felül-, vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 0 hónap, maximum további 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kötelező jótállási idő (24 hónap) tartama alatt szavatolt üzemképességi mutató %-ban megadva. (minimum 90 % – maximum 100 %) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi BUBOR plusz 6 % kamatfelár) (%-ban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 45
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 127
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült értéket az eljárás e szakaszában nem kívánja közzétenni, a II.2.6) pontban írt adat technikai jellegű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által -a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján-, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a pénzügyi alkalmasságát a következőképpen igazolhatja:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, – az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 300 000 000 HUF árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontja)

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 300 000 000 HUF. Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,- és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők – közül a P1 pont vonatkozásában elég, ha egy megfelel – a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő. Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P2) az előző két lezárt üzleti évben összesen, általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el az 700 000 000 HUF (hétszázmillió forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve, ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 300 000 000 HUF (háromszáz millió forint), a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje ) származó nettó árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolás módja:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme),

— a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az alkalmasság igazolható az Ajánlattevő által ajánlatához csatolt olyan- az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy együttműködési megállapodással, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződéssel, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási – illetőleg egyéb javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

M3) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az érvényes ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 Integrált Minőség- és Környezet-központú Irányítási Rendszer (IMKIR) szerinti vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítványt, vagy más, egyenértékű tanúsítványt (tanúsítványokat), illetve az Ajánlattevő egyenértékű minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. Az egyenértékűséget a Kbt. 24. § (3) és (4) bek. szerint kell értelmezni.

M4) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott autóbuszok típusbizonyítványait a Kbt. 21. § (1) bek. h.) pontja, illetőleg a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (4) bek. szerint.

Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához:

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

A Kbt. 69. § (4)–(7)bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy, vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 29 darab új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó,- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 2 000 000 000 HUF-ot (azaz kettőmilliárd forintot). (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont);

M2) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább egy,- az ajánlata tárgyát képező autóbusztípusok jótállási illetve egyéb javításra felhatalmazott, – a 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 4. számú járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő, az Ajánlatkérő miskolci telephelyétől (ennek címe: 3527 Miskolc, József Attila utca 70.) legfeljebb 120 km-re fekvő (www.google.hu/maps internetes térkép alkalmazásba írt adatok alapján meghatározott), legalább 1 éve működő szervizzel 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c.) pont);

M3) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik érvényes ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 Integrált Minőség- és Környezet-központú Irányítási Rendszer (IMKIR) vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), illetőleg rendelkezik ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival;

M4) nem rendelkezik a megajánlott autóbuszok (lízingtárgyak) típusbizonyítványaival.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő az alábbi mellékkötelezettségeket írja elő a Ptk. 6:186. §- ban foglaltak alapján Késedelmi kötbér napi tétel: a késedelmesen átadott autóbusz nettó havi lízing díjának 30-ad része.

Kötbérmaximum: 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a szállítási határidő lejártát követő 60. napot követő naptól jogosult e szerződéstől egyoldalúan elállni.

Kötbérmérték: a meghiúsulással érintett autóbuszok nettó gépértékének 30 %-a.

Hibás teljesítési kötbér (állásidő): esedékes az Ajánlattevő által vállalt és értékelési szempontként figyelembe vett üzemképességi szint alatt.

Kötbérmérték: a vállalt és a tényleges üzemképességi mutató közötti különbségnek megfelelően, százalékonként és naponta 30 000 HUF.

A mellékkötelezettségek további részletei a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szerződéstervezetben találhatók.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Lízingbeadó minden BUBOR változást követően – a legközelebbi pénzügyi értesítő levéllel együtt – köteles megküldeni lízingtárgyanként a teljes hátralékos lízingdíjra vonatkozóan aktualizált fizetési ütemezést:

— induló díj, önerő: nincs, az adott lízingtárgyra vonatkozó teljes és hatályos általános fogalmi adó összege (jelenleg 27 %) a lízingszerződés aláírását követően a Lízingbeadó által átadott, vagy a tv. levélben megküldött számla kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül átutalásra kerül a Lízingbevevő (ajánlatkérő) által a Lízingbeadó lízingszerződésben megadott bankszámlára,

— az első lízingdíj a lízingtárgy átadás – átvételét követő 30 napon belül, – és azt követően a további 119 havi lízingdíj mindig további 30 napon belül, utólagos esedékességgel kerül átutalásra,

— egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet Ajánlatkérő sem a szerződéskötéskor, sem a futamidő alatt nem fogad el, kivéve a szerződésben külön nevesített díjakat.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással.

További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/04/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/04/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontási jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) pontja szerint. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1./ Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

1. A dokumentáció teljes egészében letölthető a www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozbeszerzes elérési helyről. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére – a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a beszerzes@volanbusz.hu címekre kell megküldeni.

2. Az ajánlatokat munkanapokon (H–CS) 9:00–16:00 óráig, P – (munkanap) SZ 9:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00, az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

3. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához (7 000 000 HUF) köti a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

4. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata eredetiben,vagy hiteles másolatban,

— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint,

— felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat,

— ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta,

— adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

— közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

6. Az ajánlatban szereplő – leszámítva a 4. értékelési szempont szerinti adatot, valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

7. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1-100, ahol az 1.pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere 1–4.értékelési szempont esetében fordított arányosítással, az 5.értékelési szempont esetében egyenes arányosítással, a 6. értékelési szempont esetében sorbarendezéssel a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.

10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

11. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/03/2016