Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 9525-2022

07/01/2022    S5

Pays-Bas-Voorschoten: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2022/S 005-009525

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 255-641467)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Voorschoten
Numéro national d'identification: 4640632
Adresse postale: Leidseweg 25
Ville: Voorschoten
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 2252 LA
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Maurice van Melis
Courriel: inkoop@werkorganisatieduivenvoorde.nl
Téléphone: +31 14071
Fax: +31 715226587
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.voorschoten.nl
Adresse du profil d’acheteur: http://www.voorschoten.nl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS gemeente Voorschoten

Numéro de référence: Z/20/049894
II.1.2)Code CPV principal
79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Door de gemeente Voorschoten wordt een DAS ingesteld ten behoeve van

inhuur van tijdelijk personeel. Voor de uitvoering van het DAS zal het digitale platform van www.flextender.nl worden ingezet. Hier zal per nadere uitvraag ook de uitgebreide beschrijving te lezen zijn. Via het DAS zullen inhuur uitvragen van de gemeente worden gepubliceerd.

Hoewel het op dit moment nog niet aan de orde is bestaat de mogelijkheid dat andere aan de gemeente gerelateerde organisaties gebruik kunnen maken van het DAS van de gemeente.

Dit zijn bijvoorbeeld organisaties (niet gelimiteerd) zoals een gemeenschappelijke regeling samen met de gemeente.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 255-641467

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde totale waarde
Au lieu de:
Lire:

Waarde zonder btw: 100000

Munt: EUR

Numéro de section: II.2.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde waarde
Au lieu de:
Lire:

Waarde zonder btw: 100000

Munt: EUR

VII.2)Autres informations complémentaires: