Práce - 95255-2023

15/02/2023    S33

Slovensko-Bratislava: Elektroinštalačné práce

2023/S 033-095255

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Technické siete Bratislava, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 54302102
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Jamnická
E-mail: zuzana.jamnicka@tsb.sk
Telefón: +421 903470900
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.tsb.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/458525
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36418/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Elektromontážne práce – verejné osvetlenie

Referenčné číslo: TSB-DNS-2023/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
45310000 Elektroinštalačné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na obnove verejného osvetlenia v meste Bratislava a súvisiacich prác. Ďalšie informácie o predmete DNS a ostatné podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách, dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36418/summary

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45230000 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch
31000000 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
31300000 Izolované drôty alebo káble
31500000 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
32000000 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
44300000 Káble, drôty a súvisiace výrobky
45100000 Príprava staveniska
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie mesta Bratislavy. Konkrétne lokality budú špecifikované v jednotlivých čiastkových výzvach.

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na obnove verejného osvetlenia v meste Bratislava a súvisiacich prác. Ďalšie informácie o predmete DNS a ostatné podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách, dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36418/summary

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

Výsledkom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS môže byť Rámcová dohoda alebo Zmluva o dielo.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce a poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky záujemca preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže čestným vyhlásením.

Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť prostredníctvom www.oversi.sk

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia.

Ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie záujemcu o ich uskutočnení doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie.

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;

ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Záujemca je povinný v žiadosti o účasť identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia žiadosti nachádzajú v evidencii referencií na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti.

b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

a) k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Záujemca v rámci zoznamu preukáže, že v uvedenom období uskutočnil stavebné práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktoré spočívajú v:

1. demontovaní pôvodného verejného osvetlenia

2. vo výmene svietidiel verejného osvetlenia

3. výmene stožiarov verejného osvetlenia vrátane stožiarových základov

4. v rekonštrukcii káblových vedení uložených v zemi v zastavanom území obce (nie budovanie nových káblových vedení v novo budovaných lokalitách)

5. v rekonštrukcii pôvodných vzdušných neizolovaných vedení verejného osvetlenia s využitím nového vzdušného izolovaného vedenia

6. v realizácii prípojok NN a rozvádzačov RVO

Záujemca musí preukázať zrealizovanie všetkých vyššie uvedených činností (č. 1 až 6), tieto činnosti (č. 1 až 6) nemusia byť zahrnuté v jednej referencii, tzn. záujemca môže splniť túto podmienku účasti predložením viacerých referencií.

Zoznam realizovaných zákaziek musí obsahovať min.:

- meno a adresu objednávateľa

- podrobný opis realizovaných zákaziek, z ktorého bude vyplývať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa,

- potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok

- miesto realizácie (plnenia zmluvy)

- lehotu uskutočnenia stavebných prác

- tel. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa

b) k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

1. Záujemca preukáže, že na plnenie predmetu zákazky bude mať k dispozícii min. 1 odborníka - Samostatný elektrotechnik s min. 5 ročnou odbornou praxou s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike v zmysle § 22 (príp. vyššou, t. j. § 23, § 24) vyhlášky č. 508/2009 alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu inej krajiny ako SR a s oprávnením na realizáciu výškových prác v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. alebo ekvivalentným dokladom vydávaným v inej krajine ako SR preukazujúcim požadovanú skutočnosť.

Záujemca vyššie uvedené preukáže predložením:

- profesijného životopisu odborníka s min. obsahom: meno, priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, súčasná pracovná pozícia a terajší zamestnávateľ, kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka, podpis odborníka

- dokladu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

- oprávnením na realizáciu výškových prác

2. Záujemca preukáže, že na plnenie predmetu zákazky bude mať k dispozícii min. 1 odborníka, ktorý realizoval činnosti podľa bodov č. 1 až 6 vzťahujúce sa k minimálnej požadovanej úrovni štandardov podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Záujemca môže jednotlivé činnosti preukázať rôznymi odborníkmi. Pre účely splnenia tejto podmienky účasti je potrebné, aby odborník vykonával činnosti podľa bodov č. 1 až 6 v pozícii samostatný elektrotechnik alebo elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky alebo revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 22/§ 23/§ 24 vyhlášky č. 508/2009 alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu inej krajiny ako SR.

Záujemca vyššie uvedené preukáže predložením:

- profesijného životopisu odborníka alebo iného dokladu, z ktorého bude vyplývať plnenie požadovaných činností a pozícia odborníka na ich plnení

- dokladu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

V prípade, ak záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO osobou, ktorá nie je jeho internou kapacitou (zamestnanec/dohodár a pod.), musí vo vzťahu k tejto osobe preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO, a to v súlade s § 34 ods. 3 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie, a to v závislosti od predmetu obstarávaných prác.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/03/2023
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 04/04/2023
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 60 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Ďalšie CPV kódy a informácie s nimi súvisiace sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

3. Celá komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke, sa bude uskutočňovať prostredníctvom IS Josephine. Ďalšie informácie ku komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnocovanie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritéria následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

5. Skratkou "ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. "Vyhláškou č. 508/2009" sa rozumie vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

7. Ďalšie informácie k podmienkam účasti:

Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť len referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia žiadosti o účasť existujú a záujemca ich v žiadosti o účasť identifikoval.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu uchádzači predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO.

V JED-e je záujemca oprávnený predbežne preukázať splnenie všetkých podmienok účasti zaškrtnutím políčka alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

Ak záujemca použije JED, verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnotenia žiadostí o zaradenie do DNS za účelom zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania písomne žiadať záujemcov o predloženie dokladu/dokladov nahradených JED-om podľa § 39 ods. 6 ZVO.

Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO spoločne.

Záujemca nemusí vo svojej žiadosti predložiť doklady, ktoré už verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a ktoré sú aktuálne a platné. Záujemca na účely identifikácie takéhoto dokladu uvedie v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil daný doklad spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti v ktorej sa tento doklad nachádza.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/02/2023