Services - 95265-2017

14/03/2017    S51    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Klaipėda: Construction supervision services

2017/S 051-095265

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24
For the attention of: Alma Karčauskienė
LT-92251 Klaipėda
Lithuania
Telephone: +370 46499716
E-mail: a.karcauskiene@port.lt
Fax: +370 46499748

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.portofklaipeda.lt

Address of the buyer profile: http://www.portofklaipeda.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Main activity
Port-related activities
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir krantinės Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Klaipėda.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir krantinės Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71520000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
1. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir krantinės Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugas, kurių tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, rangos sutarčių, įstatymų, kitų LR galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Ši Sutartis apima tiek bendrosios, tiek specialiosios (jei tokia yra būtina) techninės priežiūros vykdymą.
2. Tiekėjas statybos darbų techninę priežiūrą atlieka pagal Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016, patvirtinto LR aplinkos ministro 2.12.2016 įsakymu Nr. D1-848 su vėlesniais pakeitimais, nuostatas, kitų teisės aktų reikalavimus.
3. Techninė priežiūra apima kvalifikuotą rangovų atlikto darbo vertinimą ir nuolatinį tikrinimą, techninės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, laiku ir sutartomis kainomis pagal Sutarties sąlygas.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Pirkėjui besąlyginį ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas draudimo bendrovėje arba banke.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Už techninę priežiūrą bus mokama kas mėnesį proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų kainos. Pagal pateiktas sąskaitas bus mokama 90 proc. suteiktų Paslaugų vertės, galimiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti likusi dalis – 10 proc. – sulaikoma. Pinigai Tiekėjui sumokami per 30 kalendorinių dienų po tinkamai atliktų Paslaugų priėmimo aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Likusi nesumokėta sutarties suma (jei tokia būtų sutarties 2.11 p. „jei atsisakoma dalies statybos vykdymo darbų dėl to, kad šie darbai taps nereikalingi, nes tinkamas darbų rezultatus buvo pasiektas nepanaudojant viso techniniame ar darbo projekte nurodyto medžiagų kiekio ar darbo sąnaudų, mokėtina suma Tiekėjui proporcingai nemažinama“ nustatytu atveju) ir sulaikomų pinigų suma sumokama Tiekėjui per 30 kalendorinių dienų pateikus tinkamai parengtus statybos darbų įvertinimo aktus pagal Sutarties 4.52 p. (4.52 p. „Prieš 21 kalendorinę dieną iki termino pabaigos rangovui sumokėti sulaikytas sumas, parengia, pasirašo ir pateikia Pirkėjui statybos darbų vertinimo aktą“) reikalavimus ir rangovams pašalinus defektus ar kitus trūkumus (jei tokių būtų). Už papildomų darbų (jei tokių būtų) techninę priežiūrą mokama nebus. Pagrindas PVM sąskaitos faktūros parengimui ir pateikimui yra tik abiejų Šalių pasirašyti Tiekėjo atliktų Paslaugų aktai.
2. Jei rangos sutarčių vykdymo metu pasikeistų rangovai ar atlikti dalį darbų būtų parinkti kiti rangovai, jei vykdant Objekto statybos darbus būtų atliekami papildomi rangos darbai, taip pat jei būtų pratęstas rangos sutarties terminas ar vėluotų Objekto užbaigimas nepratęsus rangos sutarties termino, Tiekėjui mokėtina suma nedidinama.
3. Jei atsisakoma dalies statybos vykdymo darbų dėl to, kad šie darbai taps nereikalingi, nes tinkamas darbų rezultatas buvo pasiektas nepanaudojant viso techniniame ar darbo projekte nurodyto medžiagų kiekio ar darbo sąnaudų, mokėtina suma Tiekėjui proporcingai nemažinama.
4. Tiekėjui nėra atlyginama už tas Paslaugas, kurias jis atliko savavališkai nukrypdamas nuo šios Sutarties nuostatų.
5. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Pirkėjas sumoka Tiekėjui mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Pirkėjas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės – nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Teikiami dokumentai:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Teikaimi dokumentai:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Teikiami dokumentai:
1) Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pastaba. Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų duomenis pasitikrina pati perkančioji organizacija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šio skelbimo skyriaus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas.
Teikiami dokumentai:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
5. Tiekėjas įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka.
Teikiami dokumentai:
Valstybės įmonės Registrų centro išduota juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo skaitmenine kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Teikiami dokumentai:
Tiekėjo deklaracija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
7. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai.
Teikiami dokumentai:
Tiekėjo deklaracija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
8. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Pastaba: Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Teikiami dokumentai:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pastaba. Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų duomenis pasitikrina pati perkančioji organizacija.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus), turi būti ne mažesnės kaip pusė (koeficientas 0,5) perkamų paslaugų (teikiamo pasiūlymo) vertės.
Teikiami dokumentai: Tiekėjas pateikia pelno (nuostolio) ataskaitą arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas, už pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugoms vykdyti turės ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ir patyrusį specialistą – vandens uosto krantinių ypatingojo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovą, kuris:
1) turi kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę atlikti ypatingų statinių vandens uosto krantinių statybos darbų techninę priežiūrą ir
2) turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių darbo patirtį vykdant susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių ir/arba susisiekimo komunikacijų: kitų transporto statinių ir/arba hidrotechnikos statinių naujos statybos ir/arba rekonstravimo darbų techninę priežiūrą, ypatingos statinių kategorijos objektuose. Pastaba: uosto krantinių statybos darbų techninės priežiūros vadovo, geležinkelio kelių statybos darbų techninės priežiūros vadovo ir nuotekų šalinimo statybos darbų techninės priežiūros vadovų pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją ir patirtį.
Teikiami dokumentai: 1. Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotų statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų (arba Teisės pripažinimo pažymų), suteikiančių teisę vykdyti vandens uostų krantinių techninę priežiūrą (susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statiniai arba hidrotechnikos statiniai) ypatingos statinių kategorijos objektuose. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2. Tiekėjas pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą pažymą ir įrodančius dokumentus apie siūlomo specialisto darbo patirtį (vykdant susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių arba susisiekimo komunikacijų: kitų transporto statinių arba hidrotechnikos statinių naujos statybos arba rekonstravimo darbų techninę priežiūrą) ypatingųjų statinių kategorijos objektuose. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje). Pažymoje turi nurodyti siūlomo specialisto vykdytų objektų pavadinimus, užsakovus, paslaugų vykdymo pradžią ir paslaugų vykdymo pabaigą. Siūlomo specialisto darbo patirtį įrodantys dokumentai gali būti įsakymai, kuriais siūlomas specialistas buvo paskirtas vadovauti susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių arba susisiekimo komunikacijų: kitų transporto statinių arba hidrotechnikos statinių naujos statybos arba rekonstravimo darbų techninei priežiūrai ar kiti darbo patirtį įrodantys dokumentai. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patirtis turi būti ne mažesnė kaip 36 mėn. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
3. Tiekėjas pateikia įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintų dokumentų, patvirtinančių siūlomo (-ų) specialisto (-ų) priėmimą į darbą tiekėjo įmonėje (t. y. darbo sutartis, Sodros išrašas ar kiti dokumentai) arba (jei specialistas (-ai) pasiūlymo pateikimo momentu nėra tiekėjo personalo dalis) siūlomo specialisto ir tiekėjo dvišalį susitarimą (patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens), kad, laimėjus konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. PASTABA. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo įmonėje yra laikomi kaip subrangovais, todėl turi būti išviešinami pasiūlymo formoje kaip subrangovai.
2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sutarčiai vykdyti turės kvalifikuotus specialistus, kurie turi teisę eiti ypatingo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas statiniams: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias; ir inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai.
Pastaba: uosto krantinių statybos darbų techninės priežiūros vadovo, geležinkelio kelių statybos darbų techninės priežiūros vadovo ir nuotekų šalinimo statybos darbų techninės priežiūros vadovų pareigas gali atlikti vienas asmuo turintis reikalaujamą kvalifikaciją ir patirtį.
Teikiami dokumentai: 1) Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus kvalifikacijos atestatus (arba Teisės pripažinimo pažymas), kurie patvirtina specialistų kvalifikaciją atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2) Tiekėjas pateikia įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintų dokumentų, patvirtinančių siūlomo (-ų) specialisto (-ų) priėmimą į darbą tiekėjo įmonėje (t. y. darbo sutartis, Sodros išrašas ar kiti dokumentai) arba (jei specialistas (-ai) pasiūlymo pateikimo momentu nėra tiekėjo personalo dalis) siūlomo specialisto ir tiekėjo dvišalį susitarimą (patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens), kad, laimėjus konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo įmonėje yra laikomi kaip subrangovais, todėl turi būti išviešinami pasiūlymo formoje kaip subrangovai.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.4.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.4.2017 - 09:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20.4.2017 - 9:45

Place

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
1. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu – elektroninis pirkimas.

2. Konkurso sąlygos viešinamos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1.1 per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 1.2 per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 2. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10.3.2017