Tjenesteydelser - 95281-2021

24/02/2021    S38

Danmark-Glostrup: Transport af affald

2021/S 038-095281

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292152&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292152&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opgravning og bortkørsel af aflivede mink

Sagsnr.: 2021-42-134-00094
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne kontrakt omfatter udførelse af opgravning af estimeret mellem 16 000 – 24 000 ton materiale, dvs. minkkadavere, kalk og omkringliggende jord, og transportere det til affaldsforbrændingsanlæg. Derudover omfatter kontrakten yderligere opgravning og transport af organisk forurenet jord, klassificeret som affald, fra bunden af renderne samt efterfølgende reetablering af områderne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90732200 Bortkørsel af forurenet jord
90512000 Transport af affald
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
14212400 Jord
14212100 Småsten og grus
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I november 2020 blev der nedgravet aflivede mink på 2 områder i hhv. Kølvrå ved Karup og Nr. Felding ved Holstebro. Den 20. december 2020 blev der indgået en politisk aftale om, at de nedgravede mink skal opgraves og bortskaffes ved forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg. Minkene skal dog først graves op efter 6 måneder, når de ikke længere udgør en smitterisiko, og derfor kan brændes som erhvervsaffald på affaldsforbrændingsanlæg.

Ydelsen med opgravning og transport af materiale bestående af mink, kalk og lidt jord (hovedydelse 1) er aftalens hovedformål. Det opgravede materiale skal transporteres til affaldsforbrændingsanlæg i hele Danmark, men den konkrete plan herfor fastsættes først på baggrund af en prøveopgravning, der forventes at ske i maj 2021. Tilbudsgiveren skal stille en kapacitet til rådighed for kontraktens udførelse, der gør det muligt at bortskaffe alle mink i begge områder inden for en periode på 6 uger. Såfremt affaldsforbrændingsanlæggene ikke kan modtage materiale til afbrænding, kan ordregiver anvise en anden modtager af materialet.

Materialet, bestående af mink, kalk og lidt jord, som skal transporteres til affaldsforbrændingsanlæggene, er et animalsk biprodukt, og der gælder derfor særlige krav til håndtering af dette, herunder til arbejdspladsens indretning og løbende rengøring af maskiner og udstyr.

Når alle mink er opgravet og transporteret væk fra områderne, er det forventningen, at der skal opgraves en mængde jord fra bunden af renderne (hovedydelse 2). Denne jord, vil blive klassificeret som affald, og skal transporteres til en eller flere af ordregiver udpegede modtagere. På baggrund af en anbefaling fra Miljøstyrelsen afgør ordregiver de nærmere retningslinjer for mængden af jord, der skal opgraves og bortkøres. Det er en forudsætning for tilbudsgiverens udførelse af hovedydelse 2, at den opgravede jord ikke vil blive klassificeret til at indeholde animalske biprodukter.

Efter færdiggørelse af hovedydelse 1 og 2 forventes det, at der skal ske reetablering af områderne (hovedydelse 3), dvs. at der dels skal udjævnes jord fra de omkringliggende områder inden for det forpagtede område, og dels tilkøres jord. Den nærmere udmøntning af reetableringen fastsættes først af ordregiver i samarbejde med Forsvaret, når de øvrige ydelser er leveret.

Nærværende kontrakt er ikke-eksklusiv og uden garanteret mindstetræk. Ordregiver kan derfor frit købe tilsvarende ydelser hos andre leverandører.

Ordregiver har både den 8. januar 2021 og den 5. februar 2021 udsendt forhåndsmeddelelse (nr. 2021/S 008-014110 og nr. 2021/S 025-060071) for at gøre potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører opmærksomme på det kommende udbud og for at gennemføre en teknisk dialog med markedet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges ad 2 omgange op til i alt 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med bekræftelse af, at tilbudsgiver opfylder følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver skal have en gyldig tilladelse til godstransport (kørsel for fremmed regning), jf. forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godstransport.

2) Tilbudsgiver skal være registreret som transportør af animalske biprodukter, jf. forordning nr. 1069/2009 om animalske biprodukter.

3) Tilbudsgiver skal være registreret som transportør af affald i Affaldsregistret, jf. bekg. nr. 2098 af 14. december 2020 om affaldsregistreret.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet:

Kopi af tilladelser samt registreringer som dokumentation for, at tilbudsgiveren har de nødvendige autorisationer.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

2) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

2) Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 40 mio. DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de op til 5 betydeligste opgaver, hvor tilbudsgiver har opgravet og/eller transporteret farligt affald, forurenet jord, animalske biprodukter eller andet organisk affald i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilken af de oven for nævnte typer affald, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb eller eventuelt et interval), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have udført mindst én opgravning og/eller transport af farligt affald, forurenet jord, animalske biprodukter eller andet organisk affald med en samlet kontraktværdi på mindst 5 mio. DKK.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest d. 12. marts 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, hvis ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og svare senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1). Den/de aktør(er), der stiller sin kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi er 20-40 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være de konkrete mængder, som skal opgraves og bortkøres. I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at det anførte skøn ikke indebærer et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at omsætningen afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning, herunder også hvis hovedydelser helt udgår.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra kan rekvireres hos ordregiver.

Der vil være mulighed for at besigtige områderne og forholdene omkring renderne tirsdag, d. 2. marts 2021 kl. 10.00 i Nr. Felding (Holstebro) og samme dag kl.12.30 i Kølvrå (Karup). Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest den 1. marts kl. 23.59 tilmelde sig. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. I forbindelse med tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver dog lægge det i udbudsmaterialet anførte til grund. Tilbudsgiverne kan under besigtigelsen stille spørgsmål, der har umiddelbar tilknytning til det besete. Andre spørgsmål vil skulle stilles skriftligt. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra besigtigelsen, som vil blive offentliggjort.

Ordregiver vil på et informationsmøde præsentere udbudsmaterialet, formålet med den udbudte kontrakt, samt hvordan man afgiver tilbud. Informationsmødet afholdes onsdag, den 3. marts kl. 10.00 via Skype. Informationsmødet afholdes på dansk. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2021