Usługi - 95677-2021

24/02/2021    S38

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2021/S 038-095677

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...) "; znak postępowania: ZZP-148/20

Numer referencyjny: ZZP-148/20
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie I: realizacja przez wykonawcę dzieła w postaci budowy i wdrożenia e-Usług dla zamawiającego (dalej „partnera projektu 33”) oraz ich integracji z oprogramowaniem partnera projektu 33, oraz

— zadanie II: dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w lokalizacjach partnera projektu 33,

— w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 741 054.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Partnera Projektu 33 / miejsce prowadzenia przez niego działalności leczniczej. Szczegóły w załącznikach do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie I:

Rezultatem dzieła będzie produkcyjne wdrożenie zintegrowanych z oprogramowaniem partnera projektu 33 następujących e-Usług:

a) przetwarzania i wymiany EDM;

b) e-Zleceń;

c) e-Rejestracji;

— zwanych dalej „systemem e-Usług”, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym umową.

Zadanie II:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach partnera projektu 33,

2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez partnera projektu 33,

3. dostarczenie i instalacja oprogramowania,

4. udzielenie licencji na rzecz partnera projektu 33,

5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem,

6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego,

— w zakresie i zgodnie z wymaganiami OPZ stanowiącym załącznik do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy sprzętu teleinformatycznego odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na żądanie zamawiającego właściwym dokumentem (warunki przedmiotowe). W związku z powyższym, zamawiający ma prawo żądać w szczególności niżej wymienionych dokumentów:

1. Szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych sprzętów zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań z parametrami wymaganymi w poszczególnych OPZ (zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim).

2. Dokument potwierdzający, że firma, która będzie realizowała serwis oferowanych urządzeń posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych.

3. Dokument potwierdzający, że producent oferowanego urządzenia lub rozwiązania posiada certyfikat zgodności:

— z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie zarządzania jakością,

— z normą ISO 14001:2015 lub równoważną co najmniej zakresie serwisu produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia,

a także z innymi normami wymaganymi dla poszczególnych urządzeń i rozwiązań – o ile zostały wymienione w OPZ i załącznikach do OPZ.

4. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia.

5. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta będą świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zgodnie z wymaganiami OPZ.

Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów technicznych, o których mowa w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zależności od potrzeb zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanej infrastruktury teleinformatycznej (sprzętu serwerowo-sieciowego) w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 122-299573
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...) "; znak postępowania: ZZP-148/20

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Senior Telecare sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-325
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 741 054.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wdrożenie i integracja e-Usług wraz z infrastrukturą teleinformatyczną przez CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamówienia zostały zawarte w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6: „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2021