Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 96603-2021

26/02/2021    S40

Sierra Leone-Freetown: Beveiligingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in Sierra Leone

2021/S 040-096603

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delegation of the European Union to Sierra Leone
Postadres: Leicester Peak, Regent
Plaats: Freetown
NUTS-code: SL SIERRA LEONE
Land: Sierra Leone
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/delegations
Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/sierra-leone/area/jobs-funds_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7656
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden, BA.BS.2 — Public Procurement, Contracts and Finance
Postadres: EEAS Building, Rond Point Schuman 9A
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1046
Land: België
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/sierra-leone/area/jobs-funds_en
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden, BA.BS.2 — Public Procurement, Contracts and Finance
Postadres: EEAS Building, Rond Point Schuman 9A
Plaats: Brussels
Postcode: 1046
Land: België
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://eeas.europa.eu/delegations/sierra-leone/area/jobs-funds_en
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiligingsdiensten voor de Delegatie van de Europese Unie in Sierra Leone

Referentienummer: EEAS/DELSLEF/2020/CPN/0066
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De contractant moet zorgen voor voldoende personeel en materiaal voor de beveiliging van personen en goederen die onder de bevoegdheid van de aanbestedende dienst vallen. De belangrijkste te verlenen diensten omvatten, onder andere, de terbeschikkingstelling van bewakers en de levering van “actieve” volgsystemen op basis van GPS/GPRS, alarmsystemen en CCTV-systemen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 976 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79710000 Beveiligingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SL SIERRA LEONE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freetown, Sierra Leone.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 976 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/03/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Elke 4 tot 6 jaar.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/02/2021