Services - 96732-2022

Submission deadline has been amended by:  164537-2022
22/02/2022    S37

Pologne-Varsovie: Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts

2022/S 037-096732

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciepła S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Znój-Stasz
Courriel: anna.znoj-stasz@gkpge.pl
Téléphone: +48 785050018
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania ścieków przemysłowych powstających na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZSL/00048/2022
II.1.2)Code CPV principal
71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie koncepcji zagospodarowania ścieków przemysłowych powstających na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Zakres zamówienia szczegółowo określono w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Miejscem realizacji zamówienia (lokalizacją, na rzecz której będzie realizowane Zamówienie) jest: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków -20-484 Lublin; ul. Inżynierska 4

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji obejmującej analizę co najmniej trzech różnych wariantów możliwości zagospodarowania ścieków przemysłowych powstających na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Zakres zamówienia szczegółowo określono w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 112
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wymagany termin realizacji zamówienia – Zamówienie będzie realizowane od Daty Wejścia w Życie Umowy do 16 tygodni od Daty Wejścia w Życie Umowy.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunku: zdolność do prowadzenia działalności zawodowej.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp) z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy (mies.) przed jej złożeniem, aktualnej na dzień jej złożenia.

b) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mies. przed ich złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

f) ciąg dalszy opisano w pkt III.1.2 Ogłoszenia.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zgodnie z zapisami SWZ: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunku: sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Ciąg dalszy zapisu z pkt III.1.1 Ogłoszenia:

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

— art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

— art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji technologicznych instalacji przemysłowych zawierających analizę techniczno-ekonomiczną w zakresie gospodarki ściekowej, każde na kwotę co najmniej 50 000,00 zł netto.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie – część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wymaga się wypełnienia sekcji A–D części IV) i VI.

3. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące, 00/100).

Wymagania dotyczące wadium szczegółowo określono w SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia Umownego.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono szczegółowo w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Szczegółowe warunki finansowe oraz sposób płatności określono w załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Szczegółowe wymagania określone zostały w SWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z Projektem Umowy określonym w SWZ – Projekt Umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/03/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 26/06/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/03/2022
Heure locale: 13:30
Lieu:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu systemu zakupowego GK PGE.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są w SWZ.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania (na tej stronie internetowej udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz na wezwanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z SWZ.

6. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

8. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: nie dotyczy
Ville: nie dotyczy
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/02/2022