Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Práce - 96932-2019

01/03/2019    S43

Slovensko-Banská Bystrica: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb

2019/S 043-096932

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100
Poštová adresa: Nám. SNP 23
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 974 01
Štát: Slovensko
E-mail: vo@bbsk.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/3406
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2635/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2635/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: verejná správa

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Referenčné číslo: 06379/2019/ODDVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Verejný obstarávateľ oznamuje svoj zámer zriadiť dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb) a týmto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45233142 Práce na oprave ciest
45233141 Práce na údržbe ciest
45233223 Obnova povrchu vozoviek
45233200 Rôzne práce vrchnej stavby
45233221 Natieračské práce povrchu vozoviek
45233228 Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233229 Práce na údržbe krajníc
45233292 Inštalácia bezpečnostného zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Banskobystrický kraj.

II.2.4)Opis obstarávania:

Povaha, množstvo prác, konkrétne požiadavky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/04/2019
Koniec: 31/12/2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod obnoveným obstarávaním má verejný obstarávateľ na mysli vyhlasovanie konkrétnych výziev na predkladanie ponúk v rámci vytvoreného DNS.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1. písm. a) až f) ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od záujemcov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú:

— doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO) a

— výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (§ 32 ods. 2 písm. a) ZVO), a to za predpokladu, že poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Viac v časti B. Podmienky účasti súťažných podkladov k k zriadeniu dynamického nákupného systému.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú určené na plnenie zmluvy.

Uchádzač predloží:

— doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,

— profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky (práce na položení asfaltových povrchov) v hodnote minimálne dosahujúcej 300 000,- EUR bez DPH.

Minimálna úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

Minimálne 1 osoba vo funkcii stavbyvedúci stavby uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

— musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby,

— musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (práce na položení asfaltových povrchov) v dĺžke minimálne 2 roky.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Osobitné podmienky na vykonanie zákazky budú špecifikované v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk, ktorými sa budú zadávať zákazky v rámci vytvoreného DNS.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Všetky potrebné informácie o elektronickej aukcii budú špecifikované v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk, ktorými sa budú zadávať zákazky v rámci vytvoreného DNS a v následných výzvach na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/03/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01/04/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém je v prípade tohto verejného obstarávania definovaný ako elektronický proces určený na obstarávanie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému Josephine https://josephine.proebiz.com

2. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

3. Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj žiadosť o účasť) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

4. Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:

— žiadosť o zaradenie, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému Josephine), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže,

— splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca,

— dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti B. Podmienky účasti súťažných podkladov.

5. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody.

Dátum začatia je v oznámení uvedený ako predpokladaný dátum vytvorenia DNS.

6. Doplňujúce informácie k bodu IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané.

Lehota viazanosti sa týka ponúk predložených v rámci zadávania jednotlivých zákaziek v DNS.

7. Zmluvy uzavreté v rámci tohto DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.

8. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie. Zároveň, predmet zákazky je úzko špecifikovaný, umožňuje zadávanie zákaziek na konkrétny typ stavebných prác, z uvedeného dôvodu by bolo delenie na časti iracionálne.

9. Všetky ďalšie informácie, požiadavky a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných ustanoveniach ZVO.

10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/02/2019