29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 97268-2022

23/02/2022    S38

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2022/S 038-097268

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 233-612591)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 8992803047
Adres pocztowy: ul. Krakowska 28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-425
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
E-mail: iz@dsdik.wroc.pl
Tel.: +48 713917100/101/102
Faks: +48 713917110
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dsdik.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką ...

Numer referencyjny: NI.2720.91.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 233-612591

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 12/07/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/03/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: