Tjänster - 97330-2017

16/03/2017    S53    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Utkontraktering av utarbetandet av de årliga sammanfattningarna av uppgifter om finansiella instrument som stöds av Eruf och Sammanhållningsfonden

2017/S 053-097330

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Financial Instruments and International Financial Institutions Relations Unit
BU-1 00/201
Att: Eric Von Breska
1049 Bruxelles
Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Utkontraktering av utarbetandet av de årliga sammanfattningarna av uppgifter om finansiella instrument som stöds av Eruf och Sammanhållningsfonden
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: utanför kommissionens lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Detta kontrakt kommer att omfatta utarbetandet av sammanfattningar av uppgifter för 2016, 2017 och 2018 om finansiella instrument som stöds av Eruf och Sammanhållningsfonden (Cohesion Fund – CF), inbegripet analys av information om finansiella instrument enligt artikel 46 och information i den finansiella rapporten (artikel 112) som avser finansiella instrument (financial instrument – FI) som stöds av Eruf och Sammanhållningsfonden.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79400000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Kontraktets högsta värde är 300 000 EUR (engångsbelopp, inbegripet arvoden, resekostnader och övriga kostnader).
Uppskattat värde, exkl. moms: 300 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 30 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ej tillämpligt.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Se artikel I.5 i kontraktsutkastet som finns publicerat på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Se kapitel 1 i förfrågningsunderlaget som finns publicerat på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som finns publicerat på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som finns publicerat på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Eventuella minimistandardnivåer: Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som finns publicerat på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

Se kapitel 4 i förfrågningsunderlaget som finns publicerat på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2017CE16BAT025.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 11.4.2017 - 17:00
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
19.4.2017 - 17:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 27.4.2017 - 10:00

Plats:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels (Auderghem), BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen för meddelandet om upphandling. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till REGIO.CONTRACTS@ec.europa.eu

Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Handlingarna med anknytning till denna anbudsinfordran finns tillgängliga på webbplatsen tillhörande generaldirektoratet för regional- och stadspolitik på följande internetadress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Överprövning

Uppgifter om sista dag för överprövning: Se punkterna 16 och 17 i anbudsinfordran som publicerats på följande adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Inclusive Growth, Urban and Territorial Development Unit
1049 Brussels
Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
6.3.2017