Services - 9736-2018

10/01/2018    S6    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Műszaki tervezési szolgáltatások

2018/S 006-009736

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
71356400
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 896 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000
71220000
71241000
71245000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi dokumentáció (EVD, KHT), valamint engedélyezési és kiviteli terv készítése Esztergom és az M1 autópálya közötti, Zsámbékot nyugatról elkerülő 2x2 sávos gyorsútra vonatkozóan.

Tervezési feladat:

Tervező feladata az M1 autópálya és Esztergom város közötti közúti kapcsolat, az új R11 számú, 2x2 sávos gyorsút megtervezése (műszaki tanulmányterv, költség haszon vizsgálat/költség haszon elemzés, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány (KHT) és a megvalósíthatósági tanulmány tervdokumentáció, továbbá engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és minden egyéb szükséges munkarész) az alábbi nyomvonalra:

A tervezendő közúti kapcsolat kezdő csomópontját az 1. sz. főúthoz csatlakozva Herceghalom és Bicske között kell megtervezni, a távlati észak-déli, Helsinki V/C folyósó lehetséges tovább tervezését is figyelembe véve. Az előzménytervek alapján, amennyiben más igény nem jelentkezik, úgy az 1. sz. főúti csomópont és az új Bicske, Mány M1 autópálya csomópont között új nyomvonalon vezetett, 2x1 sávos leendő 103. sz. főutat kell tervezni. A tervezendő 103. sz. főút az R11 gyorsút megvalósításának részeként, azzal egy időben kerül megvalósításra.

Az R11 gyorsutat az új Bicske, Mány M1 autópálya csomóponttól indulva, Zsámbékot, Tököt, Perbált és Tinnyét nyugatról elkerülve kell megtervezni, a 10-es számú főutat és Budapest-Esztergom vasútvonalat külön szintben keresztezve. Tovább haladva a nyomvonal a 117. sz. főút 2x2 sávos bővítésével éri el Esztergomot. A tervezendő 2x2 sávos gyorsút becsült hossza: 32 km.

A megvalósíthatósági tanulmány feladata eldönteni, hogy a gyorsút a 117. sz. főút-1117. j. út csomópontjában, vagy a 117.sz. főút-111. sz. főút csomópontjában, vagy az 1117. j úton, az Ipari Park irányában érjen véget.

A 117. sz. főút 2x2 sávos bővítésénél a Kesztölc térségében lévő ív korrekciója is a feladat része.

A beruházás részeként megtervezendő a 1117-es jelű út felújítása, felülvizsgálata is a jelenlegi 117. sz. főút és a 1111. j. út között, beleértve a 1117. és 1111. jelű utak tervezett csomópontját is.

Műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és EVD, illetve KHT dokumentáció elkészítése szükséges a 2x2 sávos gyorsút tovább vezetésére Esztergomtól a 11. sz. főútig figyelembe véve a későbbiekben esetlegesen megvalósuló új esztergomi Duna-híd helyét és a meglévő Esztergom–Stúrovo (Párkány) teherkomp megközelítését. Ezen szakasz szintén szükséges a környezetvédelmi engedély megszerzése, viszont engedélyezési és kiviteli terv szintű megtervezése nem része a feladatnak. A tervezendő szakasz becsült hossza: 4 km.

A tervdokumentációnak be kell mutatnia, biztosítania kell a távlati M10 számú gyorsforgalmi út, R11 gyorsúthoz történő csatlakozási lehetőségét.

Általános tervezési szempontok:

— Az esetlegesen szükségessé váló járulékos útépítési beruházások tervezése is szükséges, a teljes projekttel egy időben és ütemezetten történő megvalósítást is figyelembe véve. A szükséges környezeti engedélyek megszerzése ezen utakra is szükséges,

— Úny, illetve a 10. sz. főút térségétől Esztergomig, a 1117. jelű útig a már elkészült Zsámbékot keletről elkerülő 2x2 sávos gyorsút nyomvonalát kell figyelembe venni, amelyet a kiadásra kerülő dokumentációban foglaltak szerint a tervezés során felül kell vizsgálni, szükség esetén át kell tervezni,

— A figyelembe vehető nyomvonalak tervezése, felülvizsgálata során törekedni kell költséghatékony műszaki megoldások tervezésére, mind kiépítés, mind üzemeltetés szempontjából. Szakaszonként történő engedélyezés, megvalósítás lehetőségét szintén vizsgálnia kell a Tervezőnek.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése is.

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M.2/1. pontjában bevont „projektvezető” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli projektvezetőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M.2/2. pontjában bevont „tervező” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M.2/3. pontjában bevont „tervező” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M.2/4. pontjában bevont „szakértő” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli szakértőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv) alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történőkivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 3 %-nak megfelelő összegért Nyertes Ajánlattevőtől megrendelje a tervdokumentáció aktualizálását, korszerűségi terv felülvizsgálatát (a szerződéstervezet „Tervezési feladat” mellékletében részletezettek szerint), az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását, módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés aktualizálását.]. Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban a szerződés hatálybalépését követően 5 évig adhat. Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő között az opció lehívására irányuló szerződés Ajánlatkérőtől kézhez kapott megrendelés Nyertes Ajánlattevő általi elfogadásával jön létre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 119-240304
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.
Dombóvári út 17–19. A. ép. II/16.
Budapest
1117
Magyarország
Telefon: +36 12063910
E-mail: constreal@constrealkft.hu
Fax: +36 12042937
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 960 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 896 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 17–19. A. ép. II/16.) (nyertes ajánlattevő) - adószám: 10981959-2-43.

RODEN Kft. (1089 Budapest, Villám utca 13.) - adószám: 10624672-2-42.

UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7–13.) - adószám: 10554885-2-43.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., TURA-Terv Mérnökiroda Kft. és UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. közös ajánlattevők (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) - adószám: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: 13842217-2-41; TURA-Terv Mérnökiroda Kft.: 12602908-2-42; UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.: 12108129-2-43.

V.2.5) ponthoz:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az alábbiak szerint, azonban sem értéke, sem százalékos mértéke nem ismert:

— egyes geotechnikai tervezési feladatok ellátása,

— egyes úttervezési feladatok ellátása,

— egyes csapadékvíz-elvezetési feladatok tervezése,

— egyes közműtervezési feladatok ellátása,

— egyes terület- és településrendezési tervezési feladatok ellátása,

— egyes környezetvédelem tervezési feladatok ellátása,

— előzetes régészeti dokumentáció készítése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/01/2018