Usługi - 97555-2020

27/02/2020    S41

Polska-Kraków: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2020/S 041-097555

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 033-077607)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gielas, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 123796067
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Numer referencyjny: SG-VI.272.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

2. Zamówienie obejmuje m.in.:

a) przygotowanie koncepcji strategicznej, koncepcji kreatywnej, koncepcji działań z mikroinfluencerami i ambasadorem, koncepcji działań na portalach społecznościowych oraz planu mediów;

b) prace projektowe i produkcyjne;

c) działania z mikroinfluencerami i ambasadorem;

d) działania na portalach społecznościowych;

e) działania bezpośrednie;

f) realizacja materiałów filmowych;

g) działania reklamowe w mediach.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077607

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: