Dostawy - 9781-2020

09/01/2020    S6

Polska-Katowice: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

2020/S 006-009781

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 249-619620)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stefania Ryszkiel
E-mail: s.ryszkiel@pgg.pl
Tel.: +49 327161473
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 181-1

Numer referencyjny: 701903573
II.1.2)Główny kod CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 181-1” wg asortymentu i w ilości określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619620

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 12/03/2020
Powinno być:
Data: 22/03/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: