Services - 97931-2017

16/03/2017    S53    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Plzeň: Architektonické a související služby

2017/S 053-097931

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
statutární město Plzeň
00075370
náměstí Republiky 1/1
Plzeň
301 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hnátová
Tel.: +420 378035234
E-mail: hnatova@plzen.eu
Kód NUTS: CZ032

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.plzen.eu

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
Další informace lze získat na jiné adrese:
Statutární město Plzeň
00075370
Odbor investic, Škroupova 5
Plzeň
301 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hnátová
Tel.: +420 378035234
E-mail: hnatova@plzen.eu
Kód NUTS: CZ032

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.plzen.eu

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Statutární město Plzeň
00075370
Odbor investic, Škroupova 5
Plzeň
301 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hnátová
Tel.: +420 378035234
E-mail: hnatova@plzen.eu
Kód NUTS: CZ032

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.plzen.eu

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technologické centrum Dronet – Plzeň Světovar – DSP, DPS.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra Dronet a získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra Dronet, a dále projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy – vily a rovněž výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby, a to dle podmínek stanovených v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 973 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.

II.2.4)Popis zakázky:

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra Dronet a získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy a výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky / Váha: 0,05 %
Cena - Váha: 95 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 973 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: ITI – Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments).
II.2.14)Další informace

Fond soudržnosti.

Operační program Technická pomoc.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

— výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a

— doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

— projektová činnost ve výstavbě;

— poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel požaduje za účelem prokázání odborných zkušeností dodavatele nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

a) seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ,

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ vztahující se k požadovaným službám, a to pro fyzické osoby, které budou služby poskytovat v níže uvedeném rozsahu.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Ad a) Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních třech (3) letech realizoval, tj. řádně dokončil, alespoň tři (3) projekty DPS staveb občanské vybavenosti, z toho alespoň jeden (1) projekt na stavbu v nákladech projekčních prací minimálně 2 000 000 CZK bez DPH a alespoň dva (2) projekty na stavbu v nákladech projekčních prací minimálně 1 000 000 CZK bez DPH.

Ad b) Zadavatel požaduje předložení dokladů pro alespoň jednu (1) osobu, která má:

— vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného zaměření,

— autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby,

— minimálně 5 let praxe v oboru.

Ve své nabídce je dodavatel povinen k prokázání shora uvedeného kritéria technické kvalifikace předložit čestné prohlášení, ve kterém musí být uvedeno:

(i) jméno a příjmení konkrétní osoby splňující předmětné kvalifikační kritérium,

(ii) délka praxe v oboru pozemních staveb,

(iii) prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby u dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

— autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemních staveb,

— dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie VŠ diplomu).

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/04/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/04/2017
Místní čas: 10:15
Místo:

Statutární město Plzeň, Odbor investic, Jagellonská 8, Plzeň.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek proběhne v zasedací místnosti OI MMP, Jagellonská 8, Plzeň, č. dv. 29. Otevírání obálek se v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 zákona č. 134/2016 mohou zúčastnit ti uchazeči, jejichž nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Z organizačních důvodů může být za každého uchazeče přítomna pouze jedna osoba.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/03/2017