Leveringen - 97994-2019

01/03/2019    S43    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Jõgeva: Schoolborden

2019/S 043-097994

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 030-066414)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jõgeva Vallavalitsus
Nationaal identificatienummer: 77000401
Postadres: Suur tn 5
Plaats: Jõgeva vald
NUTS-code: EE
Postcode: 48306
Land: Estland
Contactpersoon: Janis Käär
E-mail: janis.kaar@jogeva.ee
Telefoon: +372 53062020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jõgeva.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jõgeva Põhikooli sisustuse soetamine

Referentienummer: 204777
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39292100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sisustada rekonstrueeritav Jõgeva Põhikool, aadressil Jõgeva linn, Rohu 10, kasutajate funktsionaalsetele vajadustele vastava ja hoone sisekujunduse projektis (Stuudio Truus OÜ, töö „Jõgeva Põhikool“, nr 17/17) kirjeldatud sisustusega.

Käesoleva hanke tulemusena soovib hankija sõlmida hankelepingu tehnilises kirjelduses kirjeldatud mööbli ja sisustuse tarneks ja paigaldamiseks ning kaasnevate tööde teostamiseks.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066414

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: procurementProcedure.submissionDate.TV02TV05TV21TV22
In plaats van:

13.3.2019 11:00

Te lezen:

18.3.2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: procurementProcedure.tendersOpeningDate
In plaats van:

13.3.2019 11:00

Te lezen:

18.3.2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: procurementProcedure.openingDate
In plaats van:

13.3.2019 11:00

Te lezen:

18.3.2019 11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hankija on täpsustanud kooli sisustuse kirjeldust lähtudes hankemenetluse käigus laekunud küsimustest, K3 kapp on asendatud õpilastööde riiuliga koguses 12 tk, täiendavalt on lisatud aulasse seinapeegli paigaldamine, täpsustatud metalli- ja puidutöö klasside kappide ja riiulite mõõte ja kirjeldusi, mõõtude tolerantsi vähendatud 5 %-le ja erandid lisatud, lühendatud klasside mööbli paigaldamise tähtaega 10 nädalalt kahele kuule.