Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 9809-2021

11/01/2021    S6

România-Pitești: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical

2021/S 006-009809

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul Județean de Ambulanță Argeș
Număr naţional de înregistrare: 7549660
Adresă: Str. doctor Ana Aslan nr. 1
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110283
Țară: România
Persoană de contact: Marian Hiru
E-mail: ambagachizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 248285740
Fax: +40 248285740
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ambachizitiiag.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare și de întreținere aparatură medicală

Număr de referinţă: 7549660_2020_PAAPD1114532
II.1.2)Cod CPV principal
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Valoarea estimata fara TVA: intre 104 390 si 836 855 RON:

— valoarea totala minima estimata a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 104 390 RON fara TVA;

— valoarea totala maxima estimata a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 836 855 RON fara TVA;

— valoarea totala minima estimata a contractului subsecvent este de 57 630 RON fara TVA;

— valoarea totala maxima estimata a contractului subsecvent este de 100 250 RON fara TVA.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata acordului-cadru este de 72 de piese, iar cea maxima de 1 029 de piese.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata unui contract subsecvent este de 72 de piese, iar cea maxima de 123 de piese.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 100 250.

Nota: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatii suplimentare, cu opt zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu maximum 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 35 646.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pitesti, Str. Ana Aslan nr. 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime precizate in fisa de date si caietul de sarcini sunt mentionate pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata acordului-cadru este de 72 de piese, iar cea maxima de 1 029 de piese.

Cantitatea mininma ce se va solicita pe durata unui contract subsecvent este de 72 de piese, iar cea maxima de 123 de piese.

Valoarea estimata fara TVA: intre 104 390 si 836 855 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 210-513311
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14198
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Power Medical
Număr naţional de înregistrare: RO35367825
Adresă: Str. Principală nr. 48
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407560
Țară: România
E-mail: horatiu.groza@powermedical.ro
Telefon: +40 740071424
Fax: +40 364882378
Adresă internet: www.powermedical.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 836 855.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 554 229.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 42
Titlu:

Contract subsecvent 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Power Medical
Număr naţional de înregistrare: RO35367825
Adresă: Str. Principală nr. 48
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407560
Țară: România
E-mail: horatiu.groza@powermedical.ro
Telefon: +40 740071424
Fax: +40 364882378
Adresă internet: www.powermedical.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 554 229.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 35 646.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/01/2021