Services - 9816-2020

09/01/2020    S6

Polska-Warszawa: Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza

2020/S 006-009816

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 113-00-68-959
Adres pocztowy: ul. Topiel 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-342
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Kostka
E-mail: zamowienia@europolgaz.com.pl
Tel.: +48 225867444
Faks: +48 225867498

Adresy internetowe:

Główny adres: www.europolgaz.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.europolgaz.com.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://europolgaz.eb2b.com.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu ciągłego monitoringu emisji spalin z turbin na Tłoczniach Gazu Zambrów, Ciechanów i Szamotuły

Numer referencyjny: 2019/195/ZP
II.1.2)Główny kod CPV
90731000 Usługi związane z zanieczyszczeniem powietrza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu ciągłego monitoringu emisji spalin z turbin na Tłoczniach Gazu Zambrów, Ciechanów i Szamotuły. Pomiar emisji spalin realizowany będzie na 3 identycznych turbozespołach, na każdej z tłoczni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433200 Sprzęt do pomiaru emisji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu ciągłego monitoringu emisji spalin z turbin na Tłoczniach Gazu Zambrów, Ciechanów i Szamotuły. Pomiar emisji spalin realizowany będzie na trzech identycznych turbozespołach, na każdej z tłoczni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Przekazanie załączników wymienionych w pkt 5 Specyfikacji technicznej części II wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę oryginału oświadczenia o poufności zgodnego ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Pzp wymaga, przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, dokonania wizji lokalnej na każdej Tłoczni Gazu, o których mowa w pkt 4.1. SIWZ. Odbycie wizji lokalnej na warunkach opisanych w pkt 4.5 SIWZ jest obowiązkowe i jest warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – pkt 23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tzn., że

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) w dziale XII wraz z podaniem numeru BDO jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.Zamawiający wstępnie oceni spełnianie warunku na podstawie informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia tj. oświadczenia, że Wykonawca posiada odpowiedni wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) w dziale XII wraz z podaniem numeru BDO jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o którym mowa wyżej.Zamawiający wymaga wypełnienia jednolitego dokumentu (dalej JEDZ) w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.europolgaz.com.pl/przetargi/zamowienia-publiczne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.Wykonawca, który ubiega się o przedmiotowe zamówienie zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, o której mowa w sekcji I pkt I.3 ogłoszenia, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

2. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

a) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia,

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca, może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ,

c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

d) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

e) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy);

3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), o ile ofertę składa pełnomocnik;

4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4,

2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). Zamawiający wstępnie oceni spełnianie warunku na podstawie informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia tj., że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.europolgaz.com.pl/przetargi/zamowienia-publiczne.

W przypadku zastosowania przez Zamawiającego art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 PLN.

Dotyczy sekcji III 1.1,1.2, 1.3 — Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych III.1.3 niniejszego ogłoszenia:

1) ust. 1 — składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) ust. 2, 3 i 4 ogłoszenia — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym labo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby — wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj.:

a) wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu systemu pomiaru ciągłego monitoringu emisji spalin w obiektach energetycznego spalania o całkowitej mocy cieplnej dostarczanej w paliwie wynoszącej 50 MW lub więcej, będącego podstawą do rozliczeń z Urzędem Ochrony Środowiska w zakresie pomiaru co najmniej NOx, CO, O2, metodą ekstrakcyjną wraz z komputerem emisyjnym,

b) dysponują autoryzowanym serwisem zlokalizowanym w Polsce,

c) dysponują magazynem niezbędnych części z i materiałów eksploatacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

Wypełniony wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3 lit. a złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dla każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o którym, mowa w sekcji III. pkt 1.3 lit. a – inne dokumenty. Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług;

Dot. sekcji III. pkt 1.3. lit. b powyżej:

Listu autoryzacyjnego producenta analizatorów lub umowę z podmiotem posiadającym autoryzację.

Dot. sekcji III. pkt 1.3. lit. c powyżej:

Opis magazynu wraz wykazem kluczowych części zamiennych w zakresie przedmiotu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie informacji zawartych w JEDZ — wypełnionym zgodnie z opisem zawartym w niniejszym Ogłoszeniu (sekcja III. pkt 1.1) oraz rozdziale 8 SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,przedłoży w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, dokumenty, o których mowa w sekcji III pkt 1.1–1.3 oraz rozdziale 8 SIWZ z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności — wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne — wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) — wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

8) wykaz zdolności technicznej lub zawodowe — zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku nr 7 do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w rozdziale 17 SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ — wzór umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia dokonywane będą w walucie PLN.

Warunki płatności, w tym udzielenia zaliczki, zostały szczegółowo określone w rozdziale 4 załącznika nr 2 do SIWZ — wzór umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, o których mowa powyżej składają wspólną ofertę, przy czym:

2. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III. pkt 1.1 i pkt 1.3 lit. a niniejszego ogłoszenia spełni co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie,

3. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III pkt 1.2 i 1.3 lit. b i c niniejszego ogłoszenia Wykonawcy spełniają łącznie (tj. przez 1 lub kilku Wykonawców łącznie).

Ponadto Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ — wzór umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej osobę odpowiedzialną za nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej EuRoPol Gaz pod adresem: https://europolgaz.eb2b.com.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy.

2. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt 1.1—1.3 niniejszego ogłoszenia,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w przepisie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej i złożona za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://europolgaz.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowany podpisem elektronicznym.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w Część II – Specyfikacja techniczna wzoru umowy został przygotowany przez firmę Tesmo Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 35A, 05-816 Michałowice, POLSKA.

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.europolgaz.com.pl/przetargi/zamowienia-publiczne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w przepisie art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w przepisie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

7. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020