Servizi - 98336-2019

01/03/2019    S43    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Stężyca: Servizi di raccolta di rifiuti

2019/S 043-098336

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Gmina Stężyca
589-15-95-806
ul. Parkowa 1
Stężyca
83-322
Polonia
Persona di contatto: Weronika Ciachowska
Tel.: +48 8828940
E-mail: stezyca@gminastezyca.pl
Fax: +48 8828999
Codice NUTS: PL634

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://bip.gminastezyca.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://bip.gminastezyca.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stężyca

Numero di riferimento: WG.271.8.2019.WC
II.1.2)Codice CPV principale
90511000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stężyca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie bip.gminastezyca.pl.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511300
90512000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL634
Luogo principale di esecuzione:

Teren gminy Stężyca

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku położone w granicach administracyjnych gminy Stężyca; powstałych i zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, powstałych i zebranych z koszy ulicznych oraz innych miejsc publicznych na terenie gminy Stężyca oraz wyposażenie właścicieli wszystkich nieruchomości w odpowiednie pojemniki/kontenery przeznaczone do gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio”, „Popiół” i „Zmieszane” oraz Punktów Selektywnej Zbiórki na terenie Gminy Stężyca, a także dostosowanie pojemników (aktualnie użytkowanych) niespełniających wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2.12.2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych usług objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) na warunkach określonych w SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2020 r.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1. Posiada wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, obejmującego co najmniej odpady określone kodami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07.

2. posiada zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z zm) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka na postawie przepisów w/w ustawy o odpadach, obejmujące co najmniej odpady w określone kodami: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 07, 17 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 1.000.000 PLN

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:

1.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi lub wykonuje usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych 500 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych 500 Mg.

2.Dysponuje pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów minimum:

a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l, spełniający wymogi Dyrektywy 98/69/EC tj. normę Euro IV lub wyższe,

b) jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, małogabarytowy, przeznaczony do użytkowania na wąskich drogach oraz z terenów o utrudnionym dojeździe, z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l, spełniający wymogi Dyrektywy 98/69/EC tj. normę Euro IV lub wyższe,

c) jeden pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l,

d) jeden pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, małogabarytowy, przeznaczony do użytkowania na wąskich drogach oraz z terenów o utrudnionym dojeździe, z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l,

e) jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

f) jeden pojazd przystosowany do odbierania kontenerów na odpady typu KP-5, KP-7, KP-10, KP-16,

3.dysponowanie bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Stężyca woj. pomorskie lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, do którego posiada tytuł prawny.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Pojazdy muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. nr 122 z zm)

Pojazdy muszą być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.

Obowiązkowe wymagania techniczne dotyczące pojazdów:

1) konstrukcja zabezpieczająca przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

2) wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych;

3) wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

4) wyposażone w system ważenia odpadów komunalnych,

5) wyposażone w kamery monitorujące umożliwiające ustalenie w sposób bezsporny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Kamery powinny posiadać minimalną rozdzielczość 480 TVL lub 640x480 px.

Baza magazynowo-transportowa musi spełniać następujące warunki:

1) teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

2) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

3) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20.7.2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566);

4) baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób;

5) baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów przed ich transportem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;

6) na terenie bazy magazynowo-transportowej musi znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

Część transportowa i część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych powyżej.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji zamówienia, w tym projekt umowy oraz zakres możliwych zmian umowy, a także wymogi dot. zatrudniania przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia zostały zwarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/04/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 02/06/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/04/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:

Urząd Gminy Stężyca, parter, pokój nr 29, 83-322 Stężyca, ul. Parkowa 1.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Pliki oferty przesłane do Zamawiającego widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2022 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ przesyła się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ Wykonawca wypełnia elektronicznie, korzystając z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego w formacie .xml do zaimportowania w serwisie eESPD jest dostępny na stronie bip.gminastezyca.pl pod ogłoszeniem o zamówieniu. W zakresie części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α. W takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów-w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury,o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na ograniczone miejsce w formularzu niniejszego ogłoszenia szczegółowy wykaz tych dokumentów, w tym zakres dokumentów od podmiotów i osób z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych-szczegółowe zasady opisano w SIWZ.

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy PZP.

Bieg terminu związania z ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa ustawa Prawo zamówień publicznych Dział VI Środki ochrony prawnej.

Terminy wniesienia odwołania:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

Okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26/02/2019