Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 98402-2015

Компактен изглед

21/03/2015    S57

Люксембург-Люксембург: Годишен списък на изпълнителите

2015/S 057-098402

(Член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент; Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията)


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и адрес за контакти:

Европейска сметна палата, на вниманието на: отдел „Тръжни процедури и договори“, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 4398-46667. Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Интернет адрес/и:

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx


Раздел II: Списък на поръчките, за които не е публикувано конкретно обявление за възлагане

II.1)Вид на поръчката:
Услуги.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка №: 1.
Заглавие: банкови услуги.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
11.12.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Banque et Caisse d'Épargne de l'État - Luxembourg, 1-2, place de Metz, 1930 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Банкови услуги.
II.2.6)Референтен номер на досието:
PN 355.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 75 000 EUR без ДДС.


Раздел III: Допълнителна информация

III.2)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.3.2015.