Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 98402-2015

Компактен изглед

21/03/2015    S57

Люксембург-Люксембург: Годишен списък на изпълнителите

2015/S 057-098402

(Член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент; Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията)


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и адрес за контакти:

Европейска сметна палата, на вниманието на: отдел „Тръжни процедури и договори“, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 4398-46667. Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Интернет адрес/и:

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx


Раздел II: Списък на поръчките, за които не е публикувано конкретно обявление за възлагане

II.1)Вид на поръчката:
Услуги.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка №: 1.
Заглавие: банкови услуги.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
11.12.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Banque et Caisse d'Épargne de l'État - Luxembourg, 1-2, place de Metz, 1930 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Банкови услуги.
II.2.6)Референтен номер на досието:
PN 355.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 75 000 EUR без ДДС.


Раздел III: Допълнителна информация

III.2)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.3.2015.