Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 98515-2021

26/02/2021    S40

Hrvatska-Zagreb: Računalna oprema

2021/S 040-098515

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Svirčević
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391818
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo

Referentni broj: E-VV-10/2020/R2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo, sukladno tehničkim specifikacijama, količinama i ostalim traženim uvjetima navedenima u Dokumentaciji o nabavi, Tehničkim specifikacijama i Troškovnicima.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 571 600.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Računala i računalna oprema

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište naručitelja: Radnička cesta 80, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Računala i računalna oprema: stolna računala, monitori sa ugrađenom priključnom stanicom i prijenosna računala.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Rok isporuke (R) / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sufinanciranje računalne opreme za rad Samostalne službe – Posredničkog tijela, za obavljanje poslova posredničkog tijela za projekte i programe za koje je ovlašteno.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Multifunkcijski uređaji i printeri

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište Naručitelja: Radnička cesta 80, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Multifunkcijski uređaji i printeri: Višenamjenski ispisni uređaji tip 1, tip 2 i tip 3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Rok isporuke (R) / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sufinanciranje računalne opreme za rad Samostalne službe-Posredničkog tijela, za obavljanje poslova posredničkog tijela za projekte i programe za koje je ovlašteno.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 225-552822
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: iOFFICE d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20038895906
Poštanska adresa: Pavlenski put 7a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@ioffice.hr
Telefon: +385 14093500
Telefaks: +385 14093509
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 571 600.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Oganj d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 10077695689
Poštanska adresa: Strojarska cesta 22
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@oganj.hr
Telefon: +385 13098111
Telefaks: +385 13098222
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 200 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 199 110.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/02/2021