Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 98608-2023

17/02/2023    S35

België-Brugge: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2023/S 035-098608

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brugge
Nationaal identificatienummer: 0207.528.035_22859
Postadres: Burg 12
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Contactpersoon: Lieselot Decoster
E-mail: Lieselot.Decoster@brugge.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://brugge.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472926
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472926
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Dienst Cultuurcentrum
Postadres: Sint-Jakobsstraat 20
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Contactpersoon: Lieselot Decoster
E-mail: Lieselot.Decoster@brugge.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://brugge.be
Adres van het kopersprofiel: http://brugge.be
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brugge-BRUGGE-2023-007-FG-F24
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: concessie exploitatie foyer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor de exploitatie van de foyer.

Referentienummer: Brugge-BRUGGE-2023-007-FG-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Stad Brugge, Cultuurcentrum is op zoek naar een zelfstandig uitbater met een groot hart voor cultuur en creativiteit voor de exploitatie van de foyer van Magdalenazaal overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in deze leidraad. . Hiervoor krijgt de zelfstandig uitbater een concessierecht voor een periode van 9 jaar. Deze periode gaat in vanaf 1 september 2023.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212000 Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45212400 Accommodatie- en restaurantgebouwen
55511000 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's
45212423 Bouwen van cafeteria
45212420 Bouwen van restaurants en dergelijke
55330000 Cafetariadiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magdalenastraat 27, 8200 Brugge.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie voor de exploitatie van de foyer

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/09/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 08/05/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: College van Burgemeester en Schepenen
Postadres: Burg 12
Plaats: Brugge
Postcode: 8000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Overheidsopdrachten
Postadres: Blinde Ezelstraat 1 - 3
Plaats: Brugge
Postcode: 8000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2023