Fournitures - 99855-2019

04/03/2019    S44

Roumanie-Bacău: Réactifs de laboratoire

2019/S 044-099855

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Spitalul Județean de Urgență Bacău
Numéro national d'identification: 4278728
Adresse postale: Str. Spiru Haret nr. 2
Ville: Bacău
Code NUTS: RO211 Bacău
Code postal: 600114
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ababei Steriana
Courriel: ababeisteriana@yahoo.com, ababeisteriana_licitatii@spitaljudbc.ro
Téléphone: +40 234534000
Fax: +40 234517424 / 515184
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sjubc.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru de furnizare reactivi de laborator

Numéro de référence: 4278728_2019_PAAPD 1042800
II.1.2)Code CPV principal
33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Acord-cadru de furnizare reactivi pentru urologie lot 1–3, conform caietului de sarcini.

Nota:

1) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 21;

2) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul invocat mai sus.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 7 033 694.24 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pachet reactivi pentru analizorul automat coagulare STA-R Evolution si STA Compact compatibili 100 % sau echivalent

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO211 Bacău
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Județean de Urgență Bacău, Str. Spiru Haret nr. 2, Bacau.

II.2.4)Description des prestations:

Cant. min/max. ctr. conform cs, cant. min./max. ac conform cs , val. min./max. ctr. 82 481,00/726 166,00 RON, val. min./max 726 166,00/2 904 664,00 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea reactivilor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data emiterii comenzii ferme de catre achizitor si data livrarii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 2 904 664.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pachet reactivi pentru aparatul Sysmex XN 3000 RET, BF &XN 1000 DIFF Pure compatibil 100%sau echivalent

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO211 Bacău
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Județean de Urgență Bacău, Str. Spiru Haret nr. 2, Bacau.

II.2.4)Description des prestations:

Cant. min/max. ctr. conform cs, cant. min./max. ac conform cs , val. min./max. ctr. 87 514,65/922 273,80 RON, val. min./max. ac 922 273,80/3 689 095,20 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea reactivilor, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data emiterii comenzii ferme de catre achizitor si data livrarii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 3 689 095.20 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pachet reactivi pentru aparat Micronaut compatibili 100 % sau echivalent

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO211 Bacău
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Județean de Urgență Bacău, Str. Spiru Haret nr. 2, Bacau.

II.2.4)Description des prestations:

Cant. min/max. ctr. conform cs, cant. min./max. ac conform cs , val. min./max. ctr. 17 034,64/109 983,76 RON, val. min./max. ac 109 983,76/439 935,04 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 439 935.04 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontactantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care pot fi indeplinite cerintele: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, se va completa si declaraţie privind neîncadrarea in prevederilor art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, model propriu F3.

Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locurile I, II, III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

1) Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Certificatul fiscal cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”;

2) Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale. Certificatul fiscal cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la buget, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”;

3) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul”;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, art. 167, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

2) Persoanele care detin functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt:

— Economist Popa George Adrian — Manager,

— Doctor Dinu Ioana Raluca — Director Medical,

— Economist Anton Adriana — Director Financiar Contabil,

— Economist Dominteanu Maria Elena — Sef Serviciu Licitatii si Atribuire Contracte.

Se va completa declaraţie privind neîncadrarea in prevederilor art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, model propriu F3.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, pentru persoane juridice/fizice române sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locurile I, II, III în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2) Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, copie lizibila conform cu originalul. Actul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani in vederea dovedirii experientei similare, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru contractele exprimate în alte monede decât lei se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Documentele solicitate pentru indeplinirea cerintei (certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale etc.) trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe locurile I, II, III in clasamentul intermediar, pana la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 23/04/2019
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 23/07/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 23/04/2019
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Pentru locul I: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate în SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in SEAP pana ce departajarea va putea fi posibila. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pentru departajare, ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pentru departajare, ofertantul clasat pe locul II (loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza. Nota: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Atentie. Se va pastra extensia .xml.

Nota:

1) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 21.

2) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul invocat mai sus

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform dispozițiilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: SJU Bacău — Compartiment Juridic
Adresse postale: Str. Spiru Haret nr. 2
Ville: Bacău
Code postal: 600114
Pays: Roumanie
Téléphone: +40 234534000
Fax: +40 234517424
Adresse internet: www.sjubc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/02/2019