Leveringen - 99943-2019

04/03/2019    S44

България-Червен бряг: Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

2019/S 044-099943

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „МБАЛ — Червен бряг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000410056
Пощенски адрес: ул. „Яне Сандански“ № 61
Град: Червен бряг
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5980
Държава: България
Лице за контакт: Ася Атанасова
Електронна поща: mbal.chervenbryag@gmail.com
Телефон: +359 659-92766
Факс: +359 659-92766
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mbal-chervenbryag.com
Адрес на профила на купувача: http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
33000000 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация,видове прогнозни количества след периодични заявки.

Количествата са посочени в техническото предложение и са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя. Възложителят не са ангажира със закупуване на цялото количество. Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33000000 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

„МБАЛ — Червен бряг“ ЕООД — болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на лекарствени продукти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на глава 9 от Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ и/или да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат валидно право да извършват търговия на едро на територията на Република БЪЛГАРИЯ с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.

За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.

Документ с който се доказва:

— заверено копие на валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на глава 9 от Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ,

— валиден документ за търговия на едро на територията на Република БЪЛГАРИЯ с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ, или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не са поставени критерии за подбор свързан с икономическото и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По образец № 2.

Образецът на техническото предложение се попълва в празните редове на номенклатурните единици, за които се участва, като редовете за номенклатури за които не се участва се изриват. Не се променят наименованията и количествата, посочени в образеца.

11.5.1. Участникът трябва да приложи към техническото предложение по една мостра от посочените в техническата спецификация само за медицински изделия, за който ще представи оферти:

Мостри — представените мостри ще бъдат използвани за сравняване на техническите им характеристики с заложените изисквания в техническата спецификация на възложителя. Представените мостри трябва да отговарят изцяло на изискванията в техническата спецификация. При изследването на мострите няма да бъде нарушена търговската им цялост или търговски вид. Възложителят ще върне мострите при спазване на изискванията на чл. 76 от ППЗОП.

11.7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник. Документът следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата — оригинал или заверено копие.

11.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/04/2019
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/04/2019
Местно време: 13:30
Място:

МБАЛ — Червен бряг, ет. 3, кабинет на управителя на дружеството

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публично заседание могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за 1 или повече номенклатурни единици от предмета на поръчката. С всеки участник, класиран на първо място за всяка една номенклатурна единица, ще се сключи договор за съответните номенклатурни единици от предмета на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2019