Leveringen - 99943-2019

04/03/2019    S44

Bulgarije-Cherven bryag: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 044-099943

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „MBAL — Cherven bryag“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000410056
Postadres: ul. „Yane Sandanski“ No. 61
Plaats: Cherven bryag
NUTS-code: BG314 Плевен
Postcode: 5980
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Asya Atanasova
E-mail: mbal.chervenbryag@gmail.com
Telefoon: +359 659-92766
Fax: +359 659-92766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mbal-chervenbryag.com
Adres van het kopersprofiel: http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2019