Forniture - 99982-2019

04/03/2019    S44    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Dobrich: Elettricità

2019/S 044-099982

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Obshtina grad Dobrich
000852932
ul. „Balgariya“ No. 12
Dobrich
9300
Bulgaria
Persona di contatto: Elena Anastasova i Margarita Ilieva
Tel.: +359 58600050
E-mail: dobrich@dobrich.bg
Fax: +359 58600166
Codice NUTS: BG332

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dobrich.bg/

Indirizzo del profilo di committente: http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/b5ed3d28-c085-4e7b-9e09-09a97b236e61

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/b5ed3d28-c085-4e7b-9e09-09a97b236e61
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Община град Добрич
000852932
ул. „България“ № 12
Добрич
9300
Bulgaria
Persona di contatto: Пенка Илиева и Севдалина Борисова
Tel.: +359 58600395
E-mail: dobrich@dobrich.bg
Fax: +359 58600166
Codice NUTS: BG332

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dobrich.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/b5ed3d28-c085-4e7b-9e09-09a97b236e61

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община град Добрич

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 58 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 340 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG332
Luogo principale di esecuzione:

Поръчката се изпълнява в местата на доставка на територията на община град Добрич към включените в електроразпределителната мрежа обекти на възложителя.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 58 (петдесет и осем) броя обекти на ниско напрежение за нуждите на община град Добрич.

За срока на договора възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти при наличие на техническа възможност и финансов ресурс.

Общото прогнозно количество на електрическа енергия за период от 1 година е 1 900 MWh/год.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 340 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

За срока на договора възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти при наличие на техническа възможност и финансов ресурс.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на община град Добрич.

Към момента на откриване на процедурата възложителят не разполага с целия финансов ресурс, същият ще се осигурява ежегодно в рамките на бюджета на община град Добрич съобразно потребностите за съответната дейност.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.

Участникът попълва (декларира) в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, поле „За поръчки за доставки“. Необходимо е специално разрешение при попълване на предоставения от възложителя XML формат на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП следва да се представи:заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР, за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентните органи на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Посочените документи не се представят, в случай че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейности по предмета на поръчката.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 доставка, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Участникът следва да предостави (декларира) в част IV „Критерий за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, буква 1б от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на предоставения от възложителя XML формат тези изисквания.

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи, чрез които се доказва съответствието с изискването: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, задно с доказателства за извършените доставки. Посочените документи не се представят, в случай че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

2. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Участникът попълва (декларира) в раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ на представения от Възложителя XML формат на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представят: заверено копие на валиден сертификат (или еквивалент) за съответствие на СУК или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за управление на качеството с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Посочените документи не се представят, в случай че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 доставка, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Забележка: Идентична или сходна с предмета на обществената поръчка се счита извършена доставка на електрическа енергия в размер на не по-малко от 1 900 MWh.

2. Участникът да има въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

С настоящата обществена поръчка Община град Добрич в качеството си на краен клиент по смисъла на Закона за енергетиката има за цел избор на:

1. доставчик на електрическа енергия ниско напрежение за обектите, посочени в техническата спецификация, представляващо неразделна част от настоящата документация и

2. координатор на стандартна балансираща група.

При изпълнение на поръчката следва да се извършва при необходимост енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация и да се представят на възложителя необходимите графици и справки.

Избраният изпълнител на настоящата поръчка следва да поеме разходите за небаланси за обектите на Община град Добрич.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/04/2019
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 5 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:

Община град Добрич, ул. България № 12, заседателна зала

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Внасянето на комплекта офертни документи се извършва на адрес гр. Добрич 9300, ул. България № 12, Община град Добрич, Център за услуги и информация, ет. 1.

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно.

Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физ. или юрид. лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за общ. поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Изисквания към личното състояние на участниците — от участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП. Освен на посочените основания възложителят отстранява от процедурата участници при условията на чл. 107 ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в указанията за подготовка на офертите — част от документацията за обществената поръчка. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП в приложимите полета. Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочени в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключването на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми:

— депозит на парична сума по банкова сметка на възложителя,

— банкова гаранция, издадена в полза на възложителя,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Валидността на банковите гаранции/застраховките следва да бъде не по-рано от 30 дни след изтичане на срока на договора.

Органите, предоставящи информация за данъци, са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА ГИТ.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“ и се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП: предлагана цена за 1 MWh.

Участникът, предложил най-ниска цена, се класира на първо място, а останалите се класират съобразно техните предложения.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Tel.: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП — в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2019