Servizi - 108286-2017

23/03/2017    S58    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta 

Danimarca-Copenaghen: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

2017/S 058-108286

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Femern A/S
28986564
Vester Søgade 10
København V
1601
Danimarca
Persona di contatto: Anne Bøgh Johansen
Tel.: +45 33414449
E-mail: ajo@femern.dk
Fax: +45 33416301
Codice NUTS: DK011

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.femern.dk

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Rammeaftale om bygherrerådgivning.

II.1.2)Codice CPV principale
71310000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Rammeaftale om bygherrerådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt i perioden indtil anlægsfasen, under designfasen og selve anlægsfasen, i forbindelse med overgangen til driftsfasen samt bistand i forbindelse med håndteringen af eventuelle krav i en periode efter anlægsfasens afslutning.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 115 000 000.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71320000
71330000
71520000
71530000
71540000
71311230
71311300
71312000
71313100
71313000
71314100
71315000
71315100
71315200
71317200
71317210
71318100
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK011
Codice NUTS: DK022
Codice NUTS: DEF08
Luogo principale di esecuzione:

København, Rødbyhavn, Puttgarden samt Femern Bælt.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Rammeaftalen dækker bygherrerådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt i selve anlægsfasen samt bistand i forbindelse med håndteringen af eventuelle krav i en periode efter anlægsfasens afslutning.

Rammeaftalen forventes at indeholde følgende ydelser:

1) Review af entreprenørernes basic and detailed design for de fire tunnelentrepriser (se flg. udbudsbekendtgørelser: 315514-2012, 315515-2012, 315516-2012 og 317160-2012).

2) Monitorering af entreprenørernes arbejde ved byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt

3) Ad hoc-opgaver, herunder:

a) Procesrådgivning ift. Femern A/S' styring af entrepriserne

b) Bistand til gennemførelse af udbud af anlægsarbejder udenfor tunnelentrepriserne

c) Byggetilsyn på mindre kontrakter i Danmark og Tyskland

d) Bistand til miljøgodkendelser af anlægsarbejder i Danmark og Tyskland

e) Rådgivning om evt. yderligere geotekniske undersøgelser.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation og bemanding / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Forslag til opgaveløsning / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Femern A/S kan få behov for bistand til løsning af diverse opgaver, der alle relaterer sig til installationskontrakten (udbudsbekendtgørelse 42236-2014) for de elektriske og mekaniske (»E&M«) systemer samt jernbaneentrepriserne. En nærmere uddybning af arbejderne under optionen fremgår af udbudsbekendtgørelsen for nærværende rammeaftale (312541-2016).

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2007-EU-20050-P.
II.2.14)Informazioni complementari

Femern A/S udbyder rammeaftalen som 1 samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 174-312541
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Rammeaftale om bygherrerådgivning

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/03/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Ramboll-Arup-TEC Joint Venture I/S
32269036
c/o Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53
København
2300
Danimarca
Tel.: +45 51611000
Fax: +45 51611001
Codice NUTS: DK011
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Ove Arup & Partners International Ltd.
35426841
Frederiksborgsgade 15, 7. sal
København
1360
Danimarca
Codice NUTS: DK011

Indirizzo Internet:www.arup.com

Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Tunnel Engineering Consultants VOF
NL0095.17.376.B01
Laan 1914 nr. 35
Amersfoort
3818 EX
Paesi Bassi
Codice NUTS: NL31

Indirizzo Internet:www.TEC-tunnel.com

Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danimarca
Codice NUTS: DK011

Indirizzo Internet:www.ramboll.com

Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 115 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 115 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Det understreges, at den angivne estimerede værdi er baseret på Femern A/S' estimat i et særdeles komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danimarca
Tel.: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Indirizzo Internet:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden de frister, der er fastsat i lov nr. 593 af 6.2.2016 (»Klagenævnsloven«). De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danimarca
Tel.: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Indirizzo Internet:http://www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2017