Servizi - 383311-2017

29/09/2017    S187    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta 

Danimarca-Copenaghen: Servizi di agrimensura

2017/S 187-383311

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Femern A/S
28986564
Vester Søgade 10
København V
1601
Danimarca
Persona di contatto: Femern — Anne Bøgh Johansen
Tel.: +45 33414449
E-mail: ajo@femern.dk
Codice NUTS: DK011

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.femern.dk

Indirizzo del profilo di committente: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Udbud af rammeaftale om landinspektørydelser.

II.1.2)Codice CPV principale
71353000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Rammeaftale om landinspektørydelser til levering af landinspektørrådgivning i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 DKK
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
22114300
22114310
30221000
48220000
48326100
71000000
71250000
71354000
71354300
71354500
71355000
71355200
71540000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK022
Codice NUTS: DK011
Luogo principale di esecuzione:

København og Rødbyhavn.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Rammeaftalen dækker landinspektørrådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation og bemanding / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Opgaveløsning / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2007-EU-20050-P.
II.2.14)Informazioni complementari

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrecefelt.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 061-114271
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Udbud af rammeaftale om landinspektørydelser

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/09/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
20683880
Energivej 34
Ballerup
2750
Danimarca
Tel.: +45 77332222
E-mail: udbud@le34.dk
Fax: +45 77332299
Codice NUTS: DK012

Indirizzo Internet:http://www.le34.dk/

Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10 000 000.00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

1) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5 og II.2.2 er baseret på Femern A/S' estimat i et særdeles komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.

2) Under henvisning til varigheden af rammeaftalen nævnt under udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7 bemærkes, at der efter Rammeaftalens ophør, jf. Rammeaftalens pkt 17.1, ikke kan bestilles yderligere ydelser til udførelse under Rammeaftalen. Allerede bestilte ydelser påvirkes imidlertid ikke af Rammeaftalens ophør, jf. således Udbudslovens § 95, stk. 3 og Rammeaftalens pkt. 17.2. Allerede bestilte ydelser skal således fuldføres på de vilkår, der fremgår af Rammeaftalen og af den konkrete bestilling. Henset til usikkerheden om, hvornår projektet opnår den tyske myndighedsgodkendelse (jf. nærmere herom i pkt. 1 i Opgavebeskrivelsen (bilag 1)), er det usikkert om særligt ekspropriationerne af de resterende ejendomme i projektområdet, jf. nærmere herom i Opgavebeskrivelsens pkt. 3.2.3, kan gennemføres og afsluttes inden for Rammeaftalens løbetid. Forudsat at bestillingen er placeret indenfor Rammeaftalens løbetid, vil opgaven imidlertid i forlængelse af ovennævnte skulle fuldføres på de vilkår, der fremgår af Rammeaftalen og af den konkrete bestilling.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danimarca
Tel.: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Indirizzo Internet:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danimarca
Tel.: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Indirizzo Internet:http://www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2017