Lavori - 108024-2014

Mostra versione ridotta

29/03/2014    S63

Danimarca-Gentofte: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

2014/S 063-108024

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Nordvand A/S
Indirizzo postale: Ørnegårdsvej 17
Città: Gentofte
Codice postale: 2820
Paese: Danimarca
All'attenzione di: Martin J. Andersen/Sophie Skau Damskier
Posta elettronica: nordvand@nordvand.dk

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.nordvand.dk

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: NIRAS A/S
Indirizzo postale: Sortemosevej 19
Città: Allerød
Codice postale: 3450
Paese: Danimarca
All'attenzione di: Carsten V. Dahl
Posta elettronica: cvd@niras.dk
Telefono: +45 48104550
Indirizzo internet: http://www.niras.dk

I.2)Principali settori di attività
Acqua
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Separering af Strandvejsområdet, Tunnelering.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori

Codice NUTS DK01 Hovedstaden

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Nærværende udbud omfatter hovedentreprise for etablering af en ca. 1,4 km lang regnvandstunnel i dybde op til 11 m og med en indvendig rørdimension på henholdsvis ø 1 600 mm og ø 2 000 mm. Tunnelen ligger i offentlige arealer og skal udføres på strækningen mellem Henningsens Allé og Øresund ved Lille Strandvej i Gentofte.
Entreprisen omfatter:
— etablering af 6 byggegruber i afstivet udgravning (sekantpæle eller spuns),
— grundvandstekniske forhold (det forventes at udgravning og boring udføres vådt),
— trafikomlægning og regulering under udførelsesperioden,
— leverance af rør,
— tunnelering, herunder krydsning af jernbane,
— jordhåndtering af overskudsjord,
— etablering af permanente konstruktioner i byggegruber for tilslutning af hovedafløbssystemet og adgang til tunnel,
— etablering af permanente konstruktioner for pumpestation og overløbsbygværk i byggegrube ved Øresund,
— etablering af udløbstrykledning under havbund ved hjælp af styret underboring,
— etablering af udløbsbygværk i havbund.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa
Valore: tra 80 000 000 e 120 000 000 DKK
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Hvis ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Ansøgere opfordres til i ansøgningen præcist at oplyse, om ansøgningen indleveres af en enkelt virksomhed eller af en sammenslutning af økonomiske aktører.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (1) Ansøgerens firmanavn, adresse, CVR-nummer,telefonnummer, mailadresse samt navn på kontaktperson.
(2) En kortfattet generel beskrivelse af ansøgeren med en beskrivelse af ansøgerens primære arbejdsområde, organisation og ejerforhold.
(3) Tro og love erklæring om, at ansøger ikke har ubetal forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
(4) Tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i én af de i direktiv nr. 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 eller stk. 2 litra a), b), c), (e) og (f) anførte udelukkelsessituationer. Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (5) Revisorattesterede nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital.
Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (6) Oplysninger om antal medarbejdere beskæftiget med tilsvarende opgaver som den udbudte.
(7) Referencer for tilsvarende relevante projekter med anlægsarbejder, ledningsarbejder, tunnelering, arbejder inkl. styret underboringer i maritimt miljø, og trafikomlægning. Referencer ønskes vedlagt en kortfattet beskrivelse af opgavens omfang (inkl. hvis muligt økonomisk omfang), år for udførelse, status for projektet (igangværende, afsluttet mv.), ansøgerens olle/funktion. Opgaver skal være igangsat indenfor de seneste 5 år.
Der lægges særlig vægt på at referencer afspejler ansøgerens erfaring med anlægsarbejder i offentlige rum med fokus på trafikomlægning, arbejder med håndtering af grundvand under udførelse samt arbejder i/ved jernbaner.
Såfremt ansøger påtænker at supplere sine kompetencer med andre aktører, skal dette klart identificeres i ansøgningen, og der skal fremlægges dokumentation for disse aktørers tekniske kapacitet jf. ovenstående. Samtidig skal der vedlægges en erklæring om, at ansøger kan råde over disse kompetencer/ressourcer.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.5.2014 - 13:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
danese. greco.
Altro: Bemærk: Kontrakt og arbejdssprog er dansk.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
Ansøgningen skal fremsendes i to enslydende kopier og én digital kopi på CD eller USB.
Ordregiver vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige nsøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring og kapacitet i forhold til de oplysninger, der kræves efter punkt III.2).
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Città: København Ø
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
Telefono: +45 35291000

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
Telefono: +45 4171500

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26.3.2014