Lavori - 143063-2020

25/03/2020    S60

България-София: Метростанция

2020/S 060-143063

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 247-608143)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Метрополитен“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000632256
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 121
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Красимира Георгиева, инж. Искра Илиева
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg
Телефон: +359 29212034 / 29212722
Факс: +359 29877892

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.metropolitan.bg/

Адрес на профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, етап III — участък под бул. „Владимир Вазов“ от км 4+340,00 до км 1+280,00 с 3 метростанции по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45234125 Метростанция
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е за изготвяне на технически (работен) проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 3 060 м. По трасето се изграждат 3 подземни метростанции — МС2, МС3 и МС4, и 2 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 247-608143

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата/Офертата трябва да бъде валидна до:
Вместо:
Дата: 12/10/2020
Да се чете:
Дата: 02/11/2020
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти
Вместо:
Дата: 26/03/2020
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 15/04/2020
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 27/03/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 16/04/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: