Lavori - 143378-2018

31/03/2018    S64

Repubblica ceca-Praga: Ferrovie interurbane

2018/S 064-143378

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Numero di identificazione nazionale: 70994234
Indirizzo postale: Dlážděná 1003/7
Città: Praha 1 - Nové Město
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 11000
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Tel.: +420 972244865
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.szdc.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.szdc.cz
I.6)Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Numero di riferimento: 12975/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Codice CPV principale
45234110 Ferrovie interurbane
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, 2 tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne 1 nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 4 378 022 292.81 CZK
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
45221112 Lavori di costruzione di ponti ferroviari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, 2 tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne 1 nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem spočívající v provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje a následná 3-letá biologická rekultivace. Předpokládaná doba a rozsah poskytnutí těchto nových stavebních prací jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách. Hodnota nových stavebních prací je stanovena ve výši 37 371 000,- CZK (bez DPH).

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Operační program Doprava
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 095-187363
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 14738/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/03/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: OHL ŽS, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 46342796
Indirizzo postale: Burešova 938/17
Città: Brno - Veveří
Codice NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Codice postale: 602 00
Paese: Cechia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 237 581 000.00 CZK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 378 022 292.81 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 8 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení včetně projektování těchto prací, revize, prohlídky a a zkoušku UTZ v provozu, provádění geologických prací, požární bezpečnost staveb, BOZP při práci v tunelu, kontrola projektové dokumentace tunelové stavby, výroba a montáž ocelových konstrukcí.

V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.compet.cz
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/03/2018