TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lavori - 145493-2018

04/04/2018    S65    - - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

2018/S 065-145493

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polonia
Persona di contatto: Dominika Pietryka, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Tel.: +48 224455322
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
Codice NUTS: PL911

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.mpwik.com.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mpwik.com.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5, pokój 309
Warszawa
02-015
Polonia
Persona di contatto: Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań, pokój 309
Tel.: +48 224455300
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
Codice NUTS: PL911

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.mpwik.com.pl

I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zadanie II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa

Numero di riferimento: 00021/WS/PW/JRP-DNP/B/2018
II.1.2)Codice CPV principale
45231300
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Zadanie II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45100000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911
Luogo principale di esecuzione:

Warszawa.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zadanie II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 54
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Zadanie realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VI nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II.2.14)Informazioni complementari

Kryterium i waga.

1. Cena oferty (z podatkiem VAT) – 60 %

2. Okres gwarancji i rękojmi dla Robót, z zastrzeżeniem pkt.3 poniżej – 10 %

3. Okres gwarancji i rękojmi na moduły GRP – 14 %

4. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 8 %

5. Czas na Wykonanie – 8 %

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i ich wag zawiera SIWZ, strona internetowa https://mpwik-waw.eb2b.com.pl

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Nie dotyczy.

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia - nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) Jednolity/te europejski/e dokument/y zamówienia – zgodnie z pkt 6.1a) IDW;

b) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 IDW;

c) Opis doświadczenia osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy - zgodnie z pkt 10.5 IDW), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW;

d) Inne oświadczenia i dokumenty, co do których wskazane jest w SIWZ, że należy je załączyć do oferty.

3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) IDW.

3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c) IDW.

3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b) ppkt a) IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-8 Ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) IDW.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na modernizacji sieci kanalizacyjnej polegającej na renowacji kanalizacji ściekowej w technologii modułów renowacyjnych GRP (moduły o kształtach niekołowych, wysokości kanału macierzystego poddawanego renowacji minimum 1 000 mm, na długości co najmniej 1 000 m dla każdej z robót), o wartości każdej z nich (tj. roboty) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 10 000 000,00 PLN bez podatku VAT;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

a) Ekspert nr 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i wykształcenie:

wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe menadżerskie lub wyższe prawnicze;

posiadać doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika zespołu wykonawcy, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, polegającej na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej, o wartości roboty równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 10 000 000,00 PLN bez podatku VAT, przy czym doświadczenie przy pełnieniu wskazanej funkcji na tej robocie musi obejmować okres co najmniej 12-miesięczny.

b) Ekspert nr 2- Kierownik budowy (1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie.

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej, o wartości każdej z robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN bez podatku VAT przy czym doświadczenie przy realizacji każdej ze wskazanych inwestycji musi obejmować okres co najmniej 12-miesięczny,

w tym:

przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej renowację kanalizacji ściekowej w technologii modułów renowacyjnych GRP (moduły o kształtach niekołowych, wysokości kanału macierzystego poddawanego renowacji minimum 1 000 mm, na długości co najmniej 1 km);

c) Ekspert nr 3 – Kierownik robót drogowych (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie:

• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz

posiadać łącznie co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych w kierowaniu robotami budowlanymi w branży drogowej.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez tę samą osobę więcej niż jednej funkcji w zakresie Ekspertów wymienionych powyżej.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz robót budowlanych tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.2. IDW.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanieoceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

wykaz osób tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.3. IDW

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczeniaogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidzianyuchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszaniabieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawyPzp, zgodnie z pkt. 6.5 IDW musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotówdo oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy załączyćdokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotów,chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wszczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570 t.j.) – takim wypadku Wykonawca wskażeZamawiającemu taką bazę danych. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacjiinnych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobamiw stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączącywykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażądadokumentów określonych w pkt. 6.5 ppkt 3) IDW.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN.

Wadium może zostać być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Określone w IDW.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Zgodnie z art. 23 Pzp.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącej Część II SIWZ.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/05/2018
Ora locale: 11:45
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/05/2018
Ora locale: 12:00
Luogo:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, sala 315.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Termin związania ofertą: 90 dni.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3). W OPZ opisano zakres wyżej wymienionych zamówień oraz warunki na jakich zostaną one udzielone.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Kody CPV: 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.13.30-8, 45.26.26.00-7, 45.40.00.00-1, 45.11.27.10-5, 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 71.32.00.00-7.

9. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Czas na Wykonanie: maksymalnie 54 miesiące od daty zawarcia Kontraktu.

Okres Zgłaszania Wad – 6 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia dla całości Robót.

Okres rękojmi za wady dla Robót: nie krócej niż 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

Gwarancja jakości dla Robót: nie krócej niż 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

Okres rękojmi za wady zastosowanych Modułów GRP: nie krócej niż 48 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

Gwarancja jakości dla zastosowanych Modułów GRP: nie krócej niż 48 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.

Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g Ustawy.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2018