Servizi - 175896-2019

Ongereviseerde computervertaling

15/04/2019    S74

Italië-Monza: Boeken, brochures en folders

2019/S 074-175896

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Provincia di Monza e della Brianza
Via Grigna 13
Monza
20900
Italië
Contactpersoon: Di Lucchio Federico
Telefoon: +39 0399752519
E-mail: cuc@provincia.mb.it
NUTS-code: ITC4D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provincia.mb.it

Adres van het kopersprofiel: www.provincia.mb.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekking van boeken via het gebruik van een online platform voor elektronische handel voor bibliotheken die deel uitmaken van het bibliotheeksysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het toevertrouwen van het aanbod aan boeken door het gebruik van een online platform voor elektronische handel voor bibliotheken die lid zijn van het Vicenate Library System ten gunste van de gemeente Vimcaat. CIG 769073641E.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 547 055.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeente Vimcaat.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het toevertrouwen van het aanbod aan boeken door het gebruik van een online platform voor elektronische handel voor bibliotheken die lid zijn van het Vicenate Library System ten gunste van de gemeente Vimcaat. CIG 769073641E.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Herhaling van soortgelijke diensten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-521981
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Het toevertrouwen van het aanbod aan boeken door het gebruik van een online platform voor elektronische handel voor bibliotheken die lid zijn van het Vicenate Library System ten gunste van de gemeente Vimcaat.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leggere S.r.l.
Via Grumello 57
Bergamo
24127
Italië
NUTS-code: ITC46
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 547 055.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 547 055.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/04/2019