Servizi - 183809-2021

14/04/2021    S72

Cechia-Praga: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

2021/S 072-183809

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ČR - Technologická agentura České republiky
Numero di identificazione nazionale: 72050365
Indirizzo postale: Evropská 1692/37
Città: Praha 6
Codice NUTS: CZ0 Česko
Codice postale: 160 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ivana Kohoutová
E-mail: dodatecne.informace.beta@tacr.cz
Tel.: +420 234611111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tacr.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pruvodce.beta.tacr.cz
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a inovací

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice

II.1.2)Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDERU104 s názvem „Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. h) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14 989 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ0 Česko
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Cílem je realizace projektu zaměřeného na analýzy změn tarifní struktury segmentu elektroenergetiky v ČR s ohledem na současné trendy a možný budoucí vývoj v oblasti technologických a legislativních požadavků na fungování elektroenergetiky. Realizace takového projektu tak poskytne ERÚ komplexní informační a akční základnu pro efektivní rozhodování o případném dalším vývoji tarifní struktury v českém prostředí distribučních a přenosových sítí. Předkládaný projekt by tak měl obsahovat důslednou analýzu stávajícího stavu tarifního uspořádání v ČR, vazeb subjektů a činností v elektroenergetice a analýzu relevantních legislativních předpisů, včetně předpokládané transpozice do českého prostředí i možného budoucího vývoje uvedených oblastí. Projekt by měl dále obsahovat mezinárodní benchmark tarifů a způsobů, jakými jsou dynamické tarify v obchodní i regulované část ceny provozovány v členských státech EU. Na uvedené naváže posouzení zavedení dynamizace tarifů v regulované části ceny především tak, aby mohla být umožněna dynamická tarifikace obchodní části ceny, případně aby mohly být zahrnuty nové trendy do tarifní struktury, a to na základě různých modelů implementace a na základě provedených analýz. Dopady souvisejících opatření budou náležitě vyhodnoceny a vyčísleny. Uvedené analýzy vyústí v komplexní podklad pro rozhodování o dalším vývoji tarifní struktury, včetně akčního a kriteriálního rámce postupu přechodu na novou tarifní strukturu reflektující případnou dynamizaci jednotlivých částí a nové trendy v provozu sítí a chování spotřebitelů jako jsou elektromobilita, flexibilita, akumulace či samospotřebitelé (tzv. prosumers). Cílem řešeného projektu je tak po provedení základního výzkumu v oblasti tarifikace vývoj nových metod nastavení tarifů v elektroenergetice a celkové inovování tarifního systému v segmentu elektroenergetiky v ČR.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 42
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 99
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/05/2021
Ora locale: 13:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/05/2021
Ora locale: 13:00
Luogo:

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Zpřístupnění nabídek elektronického nástroje se uskuteční ihned po termínu pro podání nabídek. Zpřístupnění nabídek se mohou zúčastnit účastníci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání. Zpřístupnění nabídek se může účastnit i odborná veřejnost. Zadavatel neomezuje maximální množství osob s možností účastnit se zpřístupnění nabídek.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Vybraní účastníci, kteří budou na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle ZPVV realizovat projekt, jsou povinni při jeho realizaci postupovat v souladu s rámcovou dohodou, smlouvou o poskytnutí podpory, platnou a účinnou právní úpravou a všeobecnými podmínkami Poskytovatele v.6, které jsou dostupné na adrese https://www.tacr.cz/beta/VšeobecnépodmínkyV6.pdf. Poskytovatel upozorňuje, že smlouva o poskytnutí podpory obsahuje celou řadu výluk ze všeobecných podmínek.

U této veřejné zakázky je vyplácena dotace dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel uveřejňuje výši skutečně uhrazené dotace v informačním systému CEDR III - Centrálním registru dotací a neuveřejňuje duplicitně dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto výši na svém profilu zadavatele.

Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb.

Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro plátce DPH způsobilým nákladem.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2021