Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forniture - 186459-2021

16/04/2021    S74

Polonia-Opole: Elettricità

2021/S 074-186459

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Indirizzo postale: ul. Niedziałkowskiego 6
Città: Opole
Codice NUTS: PL52 Opolskie
Codice postale: 45-085
Paese: Polonia
Persona di contatto: Adam Matyja
E-mail: amatyja@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 7740163344
Fax: +48 774544468
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gddkia.gov.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: zarządzanie drogami krajowymi

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii -obiektów administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Numero di riferimento: Op.D-3.2414.01.2021 (07)
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa w okresie od 1.7.2021 do 30.6.2024 energii elektrycznej do punktów poboru energii, tj. obiektów administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Opolu”, szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszej umowie, ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej w terminie od 1.7.2021 do 30.6.2024. Ilość punktów poboru energii (budynków, obiektów) wynosi 168 sztuk. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii, wraz z ich charakterystyką, przedstawiane zostały w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Łącznie — przewidywany pobór energii elektrycznej dla punktów poboru energii wymienionych w poniższych tabelach w trakcie trwania umowy (36 miesięcy), wynosi około 10 523 253 kWh.

Określenie przewidywalnego poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii o nie więcej niż 30 %. Dostarczana do punktów poboru energia elektryczna w okresie od 1.7.2021 do 30.6.2024 przesyłana będzie w nw. grupach taryfowych w przybliżonych ilościach zgodnie z OPZ:

— zadanie I – dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych i użytkowych obsługiwanych przez Oddział w Opolu,

— zadanie II – dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej obsługiwanych przez Rejon Brzeg,

— zadanie III – dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej obsługiwanych przez Rejon Kluczbork,

— zadanie IV – dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej obsługiwanych przez Rejon Kędzierzyn-Koźle,

— zadanie V – dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej obsługiwanych przez Rejon Nysa,

— zadanie VI – dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej obsługiwanych przez Rejon Opole.

3. Zamawiający wymaga złożenia oferty dla całości zamówienia tj. dla wszystkich zadań wymienionych powyżej objętych niniejszym zamówieniem.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

„Nie dotyczy”

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

„Nie dotyczy”

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 10.04.1997 Prawo energetyczne, ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/05/2021
Ora locale: 08:40
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/08/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/05/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

I–II kwartał 2024

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz Ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1–2 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

9. Zamawiający wymaga, aby dostawa energii była realizowana od dnia zawarcia umowy do 30.6.2024, z tym że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się od 1.7.2021.

Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

12. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania Zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2021