Servizi - 190856-2014

Mostra versione ridotta

Il presente avviso è stato annullato da:  435105-2014
06/06/2014    S108

Danimarca-Gentofte: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2014/S 108-190856

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Nordvand A/S
Indirizzo postale: Ørnegårdsvej 17
Città: Gentofte
Codice postale: 2820
Paese: Danimarca
All'attenzione di: Martin J. Andersen/Sophie Skau Damskier
Posta elettronica: nordvand@nordvand.dk

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.nordvand.dk

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: NIRAS A/S
Indirizzo postale: Sortemosevej 19
Città: Allerød
Codice postale: 3450
Paese: Danimarca
All'attenzione di: Johan Finsteen Gjødvad
Posta elettronica: jfg@niras.dk
Telefono: +45 48104487
Indirizzo internet: http://www.niras.dk

I.2)Principali settori di attività
Altro: Vibrations- og Støjmonitorering
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Vibrations- støj- og sætningsmålinger ved tunnelering, Strandvejsområdet 1.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Gentofte.

Codice NUTS DK012 Københavns omegn

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Gennemførelse af vibrations-, støj- og sætningsmålinger i forbindelse med anlægsarbejde for tunnelering i Strandvejsområdet i Gentofte:
— Montering, udlejning og nedtagning af udstyr.
— Periodisk afrapportering.
— Alarm ved overskridelse, af fastlagt niveau for vibrationer.
— Vibrationsmonitorering iht. DIN4150-3.
— Støjmonitorering iht. lokale krav.
— Målinger af sætninger, ved faste installationer på udvalgte bygninger.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Hvis ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Ansøgere opfordres til i ansøgningen præcist at oplyse, om ansøgningen indleveres af en enkelt virksomhed eller af en sammenslutning af økonomiske aktører.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (1) Ansøgers firmanavn, adresse, CVR.-nr., kontaktperson, dennes e-mail og tlf.-nr.
(2) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100 000 DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
(3) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i én af de i direktiv nr. 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 eller stk. 2 litra a), b), c), (e) og (f) anførte udelukkelsessituationer.
Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Revisorattesterede nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital.
Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (1) Liste omfattende maks. 10 referencer over sammenlignelige opgaver indenfor støj- og vibrationsmåling, som ansøgeren har udført rådgivning og monitorering på indenfor de seneste 3 år med angivelse af bygherre, ydelse og tidspunkt.
(2) Oplysning om antal medarbejdere hos ansøger, der har kompetencer indenfor monitorering af støj-, vibrations- og sætningsmålinger.
Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører og/eller ansøgeren agter at benytte underrådgivere til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger om III.2.3) Teknisk kapacitet afgives for samtlige deltagere og for sådanne underrådgivere.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
danese. inglese.
Altro: Arbejdssproget er dansk.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 trykte eksemplarer og i elektronisk form (som pdf-fil eller andet låst format). Filerne bør tilsammen ikke overstige 10 MB.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underrådgivere eller andre enheder i en koncern) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.
Ordregiver vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud. Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring og kapacitet i forhold til de oplysninger, der kræves efter punkt III.2).
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Città: København Ø
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
Telefono: +45 35291000

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
Telefono: +45 41715000

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
4.6.2014