Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 191909-2021

19/04/2021    S75

Polonia-Kodrąb: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2021/S 075-191909

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Kodrąb
Indirizzo postale: Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb
Città: Kodrąb
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
Codice postale: 97-512
Paese: Polonia
Persona di contatto: Karol Maszczyk
E-mail: zp@gminakodrab.pl
Tel.: +48 446819325
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.gminakodrab.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/kodrab
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kodrąb

Numero di riferimento: GPI.271.8.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kodrąb w okresie od 1.7.2021 do 30.6.2023 przez okres 24 miesięcy.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kodrąb w okresie od 1.7.2021 do 30.6.2023 przez okres 24 miesięcy.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

1. nieodpłatne wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz worki na odpady selektywnie zbierane (oddzielnie worek na szkło, worek na papier, worek na metale i tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, worek na odpady bio);

2. nieodpłatne wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednie kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów;

3. odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z:

a) nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

b) punktu selektywnego zbierania odpadów.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wszystkie aktualne wpisy do rejestrów wskazanych poniżej:

a) zezwolenie w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w postaci wpisu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy, prowadzonego przez marszałka województwa (zezwolenie winno obejmować co najmniej odpady o kodach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia);

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kodrąb (wpis winien obejmować co najmniej odpady o kodach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań co do zakresu spełniania tego warunku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych o minimalnej łącznej masie 1 200 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów w m3 – w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m3 = 0,125 Mg.

b) Warunek dotyczący niezbędnego potencjału technicznego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompostującej.

Uwaga: pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Kodrąb lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

— pojemnikami na odpady (ilości minimalne) – pojemniki o pojemności 120 l – 833 sztuki, pojemniki o pojemności 240 l – 565 sztuk,

— licencją na oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości odebranych odpadów komunalnych, celem sporządzania sprawozdań – protokołów z wykonanej usługi.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

7.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ.

7.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16) (JEDZ).

7.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

7.6. Zamawiający od wykonawcy, który zostanie oceniony najwyżej, będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego; poniższe oświadczenia składa wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby (te ostatnie z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt 2), jeżeli dotyczy:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (nie wymagane od podmiotów udostępniających zasoby);

3) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 p...

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie dopełnić formalności wskazanych w pkt XX Instrukcji dla wykonawców Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”). Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego określono w załączniku nr 6 do SWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez wykonawcę. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jedynie w zakresie określonym we wzorze umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2021
Ora locale: 10:30

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej zwanej „Izbą”.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/04/2021